Burmistrz Grodkowa ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji na realizację zadań obejmujących likwidację i wymianę indywidualnych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych na źródła ciepła bardziej ekologiczne w ramach projektu pn.: Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Grodków – przedsięwzięcia w budynkach/lokalach mieszkalnych” ze środków budżetu Gminy Grodków przy udziale środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020, działanie 5.5 Ochrona powietrza, realizowanych na terenie Gminy Grodków.

Pełna informacja pod adresem: https://www.grodkow.pl/pl/321-aktualnosci/4407-aktualnosci/21008-nabor-wnioskow-o-dotacje-na-wymiane-pieca.html

Wykaz dokumentów oraz wzory formularzy niezbędnych do udzielenia dotacji:

WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI:

 Wzór wniosku o udzielenie dotacji

Wykaz załączników do wniosku o udzielenie dotacji:

 1. Wydruk z księgi wieczystej, a w przypadku jej braku - inny dokument potwierdzający tytuł prawny władania nieruchomością (np. kserokopia aktu notarialnego), aktualny na dzień złożenia
 2. W przypadku nieruchomości będącej przedmiotem współwłasności, zgoda wszystkich współwłaścicieli na realizację inwestycji (wzór oświadczenia)
 3. Oryginały dokumentów uprawniających do występowania w imieniu wnioskodawcy (jeśli dotyczy): pełnomocnictwo, dowód uiszczenia opłaty skarbowej (jeśli wymagana).
 4. Dla inwestycji wymagających przyłączenia do sieci gazowej - wydane dla nieruchomości warunki techniczne przyłączenia do sieci gazowej (załącznik można uzupełnić najpóźniej do momentu podpisania umowy o dofinansowanie);
 5. Oświadczenie Beneficjenta o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych do celów Projektu oraz wykonywanie wobec niego obowiązków informacyjnych (wzór oświadczenia).
 6. W przypadku nieruchomości, dla których Gmina Grodków nie przeprowadziła jeszcze oceny energetycznej – deklaracja woli przystąpienia do projektu – zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik do ogłoszenia (wzór deklaracji).

Wykaz dokumentów oraz wzory formularzy niezbędnych do rozliczenia dotacji:

Wzór wniosku o wypłatę i rozliczenie dotacji

Wykaz załączników do wniosku o wypłatę i rozliczenie dotacji:

 1. Kopie faktur VAT lub rachunków;
 2. Dowody potwierdzające dokonanie zapłaty za zrealizowaną inwestycję np. bezgotówkowo-potwierdzenie dokonania przelewu, gotówkowo – potwierdzenie wykonawcy o przyjęciu zapłaty, o ile na fakturze nie jest zaznaczone dokonanie zapłaty;
 3. Oświadczenie wykonawcy o wykonaniu robót zgodnie z wszelkimi normami prawnymi i technicznymi obowiązującymi w budownictwie oraz przy dochowaniu należytej staranności i według najlepszej profesjonalnej wiedzy fachowej (wzór protokołu odbioru robót Wykonawcy);
 4. Protokół odbioru instalacji poświadczający odbiór robót/usług oraz wystawiony przez osobę  ze stosownymi uprawnieniami (np. certyfikowanego instalatora OZE), protokół montażu/podłączenia zakupionych urządzeń (jeśli dotyczy);
 5. Dokument potwierdzający zezłomowanie zdemontowanego kotła (karta przekazania odpadu) lub oświadczenie o likwidacji lub unieczynnieniu źródła (trwałego odłączenie od przewodu kominowego) oraz dokumentacja zdjęciowa;
 6. Dokumentacja techniczna określająca parametry nowego źródła ciepła oraz spełnianie  wymogów projektu określonych w § 3 Regulaminu;
 7. Dokumentacja fotograficzną realizacji zadania – min. 2 zdjęcia;
 8. Oświadczenie o kwalifikowalności VAT;
 9. Kopie dokumentów potwierdzających otrzymanie dofinansowania ze środków publicznych do części kosztów objętych niniejszym dofinansowaniem w wysokości nie przekraczającej wysokości wkładu własnego beneficjenta (jeśli dotyczy);
 10. W przypadku wykonania instalacji wewnętrznej w budynku/lokalu - dokumenty potwierdzające konieczność wykonania tych prac w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania dofinansowanego źródła ciepła.
 do góry