Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu Zbiorowego

INFORMACJE KAPIELISKA

Na podstawie art. 37 ust. 10 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2022 r. poz.2625 ze zm.) Burmistrz Grodkowa podaje do publicznej wiadomości projekt Uchwały Rady Miejskiej w Grodkowie  w sprawie określenia sezonu kąpielowego na 2023 rok oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Grodków. 

Uwagi i propozycje zmian do przedłożonego projektu uchwały można składać w formie papierowej w biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Grodkowie, w godzinach pracy Urzędu lub w formie elektronicznej na adres um@grodkow.pl w terminie  do dnia 24 lutego 2023 r.

W załączeniu projekt Uchwały Rady Miejskiej w Grodkowie  w sprawie określenia sezonu kąpielowego na 2023 rok oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Grodków. 

                                                                                                                     Burmistrz

                                                                                                              Marek Antoniewicz

O  G   Ł   O   S   Z   E   N   I  E 

o wstępnym naborze wniosków o dofinansowanie  przedsięwzięć związanych z usuwaniem  wyrobów zawierających azbest z nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Grodków w 2023 roku 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu  ogłosił XI konkursowy nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć zgodnych z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest  na terenie województwa opolskiego. W ramach ww. konkursu  Gmina Grodków ma możliwość ubiegania się o środki finansowe na usuwanie wyrobów azbestowych z terenu nieruchomości znajdujących się na jej obszarze.

W związku z tym Gmina Grodków planuje wystąpić  do WFOŚ i GW w Opolu o dofinansowanie zadania pod nazwą „Usuwanie  wyrobów azbestowych z terenu Gminy Grodków w 2023r.”, w imieniu wszystkich zainteresowanych mieszkańców i przedsiębiorców, którzy użytkują  na swoich  nieruchomościach  wyroby  zawierające azbest i są ujęci w dokumentacji inwentaryzacyjnej tych wyrobów opracowanej przez  Gminę Grodków.

Kosztami kwalifikowanymi zadania, tzn. takimi na które można uzyskać dofinansowanie są wydatki związane z demontażem, transportem, zbieraniem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest. Kwota dofinansowania zadania może stanowić do 100% całości tych kosztów.

W związku z powyższym ogłaszam wstępny nabór wniosków od właścicieli nieruchomości, którzy posiadają wyroby zawierające azbest, a zamierzają je usunąć w 2023r.

Wnioski  należy składać w terminie od dnia 01 lutego 2023r. do dnia 28 lutego 2023r.  w Urzędzie Gminy Grodków w pokoju nr 10,  na formularzu, który można otrzymać w  Urzędzie Gminy w pokoju nr 17 lub pobrać ze strony internetowej: www.grodkow.pl  w zakładce aktualności.

 Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Grodkowie – pok. nr 17 lub pod  tel.  77 40 40 307.

  • Wniosek (79,50 kB)

    załączył: Dariusz Świerczyński, Administrator BIP dnia 2023-01-24 14:02

Na podstawie art. 34 ust.1 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U. z 2022 r., poz. 2236) Gmina Grodków informuje o przystąpieniu do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych do dnia 30 kwietnia 2023 r.

 

Burmistrz Grodkowa

/-/ Marek Antoniewicz

Liczba odsłon: 9704
Liczba odsłon: 9785
Liczba odsłon: 9787
Liczba odsłon: 9799
 do góry