Jednym z punktów posiedzenia było podsumowanie realizacji planu pracy Rady Seniorów na dzień 15 maja 2019r., którego dokonała przewodnicząca Janina Podgórna i wiceprzewodnicząca Ludwika Eliasz.

W okresie od grudnia 2018 do tej pory odbyły się:

- warsztaty ,,Standardy funkcjonowania rad seniorów”,

- szkolenie Rady Seniorów z podstaw funkcjonowania samorządu terytorialnego,

- 3 dyżury członków Rady Seniorów w Urzędzie Miejskim w Grodkowie

Ponadto:

- rozdano wśród seniorów „Pudełka Życia”,

- założono stronę internetową Grodkowscy Seniorzy,

- zorganizowano wyjazdy do Opola na badania kardiologiczne dla Seniorów 65+ ( przebadało się 57 osób, a oczekują na badania 43 osoby).

Realizowane są projekty w zakresie aktywizacji osób starszych, przełamywania stereotypów związanych z wiekiem oraz zmiany ich wizerunku w społeczeństwie. Oba projekty realizuje Towarzystwo Miłośników Ziemi Grodkowskiej.

W ramach realizacji projektu ,,Działalność na rzecz integracji i aktywizacji Seniorów” zostało zorganizowane II Grodkowskie Forum Seniorów i wyjazd do Teatru Polskiego we Wrocławiu .

W drugim projekcie „Może być lepiej i pożyteczniej udział bierze 40 seniorów. W ramach projektu odbywają warsztaty, wykłady i zajęcia taneczne. W czerwcu seniorzy pojadą do teatru we Wrocławiu. W jesieni oprócz tych zajęć dojdą: spotkania z wizażystą, stylistą, fotografem, sesja fotograficzna do kalendarza na rok 2020 oraz wyjazd do teatru i operetki.

 

Wanda Żuchelkowska

KIEDY?

PIERWSZY PONIEDZIAŁEK KAŻDEGO MIESIĄCA - GODZ. 11.00 - 12.00

NAJBLIŻSZE DYŻURY

1 LIPCA - Bożena Stokłosa, Krystyna Bochyńska
5 SIERPNIA - Józefa Bąk, Bernadetta Czakon
2 WRZEŚNIA - Władysława Błaszczyk, Stanisława Makar
7 PAŹDZIERNIKA - Stanisława Zych, Halina Lulewicz
4 LISTOPADA - Wanda Żuchelkowska, Ludwika Eliasz
2 GRUDNIA - Janina Podgórna, Ludwika Eliasz

GDZIE?

URZĄD MIEJSKI W GRODKOWIE, I PIĘTRO, BIURO PRZEWODNICZĄCEJ RADY MIEJSKIEJ

Z JAKIMI SPRAWAMI MOŻNA PRZYJŚĆ LUB ZADZWONIĆ POD NR 77 4040300

WSZYSTKIE SPRAWY DOTYCZĄCE SENIORÓW Z GMINY GRODKÓW, W TYM ZGŁASZANIE WNIOSKÓW, INICJATYW, PROPOZYCJI WPROWADZANIA ZMIAN I UŁATWIEŃ DLA SENIORÓW

10 stycznia 2019 r. Rada Seniorów spotkała się na posiedzeniu roboczym w czytelni Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Grodkowie. Osoby kierujące Radą Seniorów zorganizowały zajęcia warsztatowe, których celem było opracowanie planu pracy rady na całą kadencję. Obecnych było 14 radnych oraz Jolanta Szuchta, radna Rady Miejskiej i zarazem przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Opieki Społecznej, Alicja Biesaga dyrektor Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Grodkowie.

Na wstępie przewodnicząca Rady Seniorów Janina Podgórna szczegółowo omówiła standardy funkcjonowania rady seniorów zwracając szczególną uwagę na jej charakter konsultacyjny, doradczy i inicjatywny. Następnie omówiła poszczególne elementy dobrze funkcjonującej rady seniorów zwracając uwagę na:

- częstotliwość posiedzeń rady seniorów,

- plan pracy rady seniorów na całą kadencję,

- sposób przygotowania posiedzeń rady seniorów,

- komunikację wewnętrzną i zewnętrzną,

- współpracę rady seniorów z władzą uchwałodawczą i wykonawczą,

- dyżury dla mieszkańców,

- promocję rady seniorów.

Zajęcia warsztatowe pt. „Planujemy pracę na I kadencję Rady Seniorów” odbywały się zgodnie z przygotowanym wcześniej scenariuszem.Na początku każdy członek rady powiedział coś o sobie, a następnie dokończył dwa zdania o seniorach (jedno jako atut, a drugie jako słabość).Potem wypracowano kontrakt pracy obowiązujący wszystkich członków Rady Seniorów.

Podczas pracy w 4 grupach wyszukiwano najważniejsze problemy dotyczące życia seniorów oraz wskazywano przyczyny tych problemów. Każda grupa analizowała wylosowany obszar i efekty pracy zapisywała na planszy. Liderzy grup odczytywali plansze powieszone na tablicach.

Pracowano w czterech obszarach:

I. Integrowanie i wspieranie osób starszych. Reprezentowanie zbiorowych interesów tych osób na zewnątrz.

II. Zdrowie, sprawność i profilaktyka. Upowszechnianie wiedzy o potrzebach i prawach osób starszych.

III. Aktywizacja osób starszych. Inicjowanie działań na rzecz seniorów.

IV. Dostęp do edukacji i kultury. Informowanie społeczności o kierunkach działań podejmowanych przez gminę oraz inne podmioty na rzecz środowiska seniorów.

Ważną częścią zajęć warsztatowych było wskazanie problemu kluczowego na każdej z plansz. Odbywało się to poprzez przyjklejanie kolorowych pasków przez wszystkich uczestników warsztatów obok problemu najistotniejszego w każdym z czterech obszarów. Po zliczeniu pasków wybrano problemy kluczowe, po jednym z każdego obszaru.

Ponowna praca w 4 grupach polegała na wskazaniu działań, które należy podjąć, by zniwelować bądź usunąć problem kluczowy.

Do najważniejszych problemów grodkowskich ( i chyba nie tylko) seniorów zaliczono:

- samotność osób starszych, ograniczenia finansowe, przewlekłe choroby, lęki i obawy;

- niską aktywność osób starszych;

- niekorzystny wizerunek osób starszych w społeczeństwie;

- mało imprez adresowanych do osób starszych;

- izolację społeczną i brak jakichkolwiek ofert pracy dla seniorów;

- niewykorzystywanie wiedzy i umiejętności zawodowych osób starszych;

- problem z dotarciem do lekarza poza miejscem zamieszkania (Opole);

- brak informacji adresowanych do seniorów w miejscach najbardziej dostępnych dla osób starszych;

- zanik pomocy sąsiedzkiej i brak wsparcia ze strony wolontariuszy dla osób niewychodzących z domu;

- mała wiedza osób starszych i ich rodzin o chorobach wieku starszego;

- słabe zainteresowanie mediów tematyką osób starszych;

- brak zniżek ze strony usługodawców na usługi dla seniorów;

- brak bazy lokalowej w oparciu o którą osoby starsze mogłyby spotykać się, rozwijać wiedzę i umiejętności oraz pożytecznie spędzać czas (kluby seniora, domy dziennego pobytu);

- nieangażowanie się osób starszych w życie społeczności lokalnej.

 

Jako sposoby ich rozwiązania zaproponowano m.in:

- wyjście z inicjatywą utworzenie domu dziennego pobytu, lub klubu seniora w ramach programu rządowego Senior +;

- dotarcie do jak największej liczby seniorów w gminie z akcją „pudełko życia” lub „koperta życia”;

- zorganizowanie II Forum Seniorów podczas którego oprócz wykładu, którego tematyka

   dotyczyć będzie zwiększenia aktywności seniorów, planowana jest prezentacja Klubu Seniora w ramach „dobrych praktyk”, wystawa prac seniorów oraz występ zespołu wokalnego seniorów;

- wyjazd do teatru, operetki bądź filharmonii;

- organizacja spotkań z ciekawymi ludźmi;

- prelekcje na temat profilaktyki zdrowotnej osób starszych;  

- zorganizowanie Gminnych Dni Seniora;

- rozwinięcie idei wolontariatu i dobrego sąsiedztwa;

- zorganizowanie Gminnej Spartakiady Seniorów;

- udział seniorów w sesjach i komisjach Rady Miejskiej w zależności od omawianej tam tematyki, a w szczególności dotyczącej seniorów;

- dyżury członków Rady Seniorów w Urzędzie Miejskim;

- szeroko pojęta promocja działań aktywizujących i integrujących osoby starsze;

- wyjście z inicjatywą zwiększenia liczby ławek w parkach i na ulicach;

Następnie Janina Podgórna podsumowała warsztaty i podała jak będzie przebiegała dalsza praca nad tworzeniem planu pracy Rady Seniorów. Zebrani upoważnili prezydium Rady do wpisania do Planu pracy Rady Seniorów powyższych zadań i opracowanie harmonogramu ich realizacji.

Ustalono termin II posiedzenia Rady Seniorów na dzień 14 lutego 2019 r. oraz opracowano jego porządek i listę zaproszonych gości. Posiedzenie odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Grodkowie.

 

Organizatorki warsztatów:

Ludwika Eliasz, Janina Podgórna, Wanda Żuchelkowska.

 

1. BĄK Józefa

2. BŁASZCZYK Władysława

3. BOCHYŃSKA Józefa

4. CHMIELECKI Jan

5. CZAKON Bernadetta

6. ELIASZ Ludwika - Wiceprzewodnicząca Rady Seniorów Gminy Grodków

7. LULEWICZ Halina

8. MAKAR Stanisława

9. MAKARUCHA Krystyna

10. MUSIAŁ Maria

11. PODGÓRNA Janina - Przewodnicząca Rady Seniorów Gminy Grodków

12. POPOWICZ Krystyna

13. SOBSTYL Władysława

14. STOKŁOSA Bożena

15. ZYCH Stanisława

16. ŻUCHELKOWSKA Wanda - Sekretarz Rady Seniorów Gminy Grodków

Dnia  20 grudnia 2018 r. o godz. 10.00 odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Seniorów Gminy Grodków. W posiedzeniu uczestniczyli wszyscy radni oraz Burmistrz Grodkowa Marek Antoniewicz, Skarbnik Gminy Filomena Zeman, Sekretarz Gminy Andrzej Romian, Kierownik Wydziału Organizacyjnego Agata Wagner, Inspektor ds. promocji Dorota Zawadzka oraz Jolanta Szuchta- radna Rady Miejskiej w Grodkowie.

Podczas I posiedzenia Burmistrz Grodkowa pogratulował wszystkim radnym oraz wręczył zaświadczenia o powołaniu. Przekazał także radnym informacje o planowanych działaniach na rzecz seniorów oraz podkreślił istotną rolę seniorów w gminie Grodków. Zapewnił, że radni seniorzy otrzymają wsparcie i pomoc Burmistrza oraz pracowników Urzędu Miejskiego w Grodkowie.

Radni złożyli także ślubowanie o treści: „wierni Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego Rady Seniorów gminy Grodków sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców”.

Rada Seniorów Gminy Grodków składa się z 16 radnych wybranych na 2-letnią kadencję.        

Podczas posiedzenia dokonano wyboru Przewodniczącego Rady Seniorów Gminy Grodków, którym została Pani Janina Podgórna zdobywają poparcie wszystkich radnych.

Wiceprzewodniczącym Rady Seniorów Gminy Grodków została Pani Ludwika Eliasz otrzymując 12 głosów.

Sekretarzem Rady Seniorów Gminy Grodków została Pani Wanda Żuchelkowska otrzymując 10 głosów.

 do góry