Interpelacje radnego zgłoszone na sesji Nr III/2018 w dniu 19.12.2018r. oraz złożne między sesjami

 1

 Utworzenie w Gminie Grodków programu "Zielone Podwórka"

 odpowiedź na interpelację

 Interpelacje radnego zgłoszone na sesji Nr IV/2019 w dniu 20.02.2019r. oraz złożne między sesjami

 2

 Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Grodków a ROD "Przyszłość"

 odpowiedź na interpelację

 3

 10 tys. zł dla Żłobka na zabawki. Co zostało zakupione?

 odpowiedź na interpelację

 Interpelacje radnego zgłoszone na sesji Nr VI/2019 w dniu 24.04.2019r. oraz złożne między sesjami

 4

 Ubytki w chodniku przy ul. Sienkiewicza przed rondem "Solodarności"

 odpowiedź na interpelację

 Interpelacje radnego zgłoszone na sesji Nr XI/2019 w dniu 25.09.2019r. oraz złożne między sesjami

 5

 Droga dojazdowa do PP i PSP w Kopicach

 odpowiedź na interpelację

 6

 Poprawa wizerunku i czystości na grodkowskiej cegielni

 odpowiedź na interpelację

 7

 Koncert dla młodzieży Gminy Grodków

 odpowiedź na interpelację

 Interpelacje radnego zgłoszone na sesji Nr XXIV/2021 w dniu 17.02.2021r. oraz złożne między sesjami

 8

 Montaż oświetlenia przy ul. Kościuszki

 odpowiedź na interpelację

 9

 Modernizacja placu zabaw oraz poprawa wizerunku i czystości na grodkowskiej cegielni

 odpowiedź na interpelację

 10

 Wydłużenie kadencji dla sołtysów do 5 lat oraz zwiększenie ryczałtu

 odpowiedź na interpelację

 11

 Utworzenie w Gminie Grodków programu "Zielone Podwórka"

 odpowiedź na interpelację

 Interpelacje radnego zgłoszone na sesji Nr XXVI/2021 w dniu 21.04.2021r. oraz złożne między sesjami

 12

 Wydłużenie kadencji dla sołtysów do 5 lat - dlasza korespondencja

 odpowiedź na interpelację

 Interpelacje radnego zgłoszone na sesji Nr III/2018 w dniu 19.12.2018r. oraz złożne między sesjami

 1

 Naprawa drogi w Jędrzejowie w bezpośrednim sąsiedztwie plebanii.

 odpowiedź na interpelację

 Interpelacje radnego zgłoszone na sesji Nr IV/2019 w dniu 20.02.2019r. oraz złożne między sesjami

 2

 Zorganizowanie spotkania Powiatów Brzeskiego i Nyskiego w sprawie modernizacji drogi do Żarowa

 odpowiedź na interpelację

 Interpelacje radnego zgłoszone na sesji Nr XIII/2019 w dniu 29.11.2019r. oraz złożne między sesjami

 3

 W sprawie naprawy drogi gminnej Starowice Dolne - Wojnowiczki oraz w miejscowości Starowice Dolne

 odpowiedź na interpelację

 Interpelacje radnego zgłoszone na sesji Nr VI/2019 w dniu 24.04.2019r. oraz złożne między sesjami

 1

 Pilne przeprowadzenie prac na terenie OSP w Gnojnej

 odpowiedź na interpelację

 Interpelacje radnego zgłoszone na sesji Nr VI/2019 w dniu 24.04.2019r. oraz złożne między sesjami

 1

 Czy dokonano analizy obiektów należących do zasobów Gminy Grodków, posiadających własne kotłownie
Czy analizowano inne możliwości wykorzystania systemów grzewczych

 odpowiedź na interpelację

 2

 Interwencja o usunięcie pojazdu samochodowego przy ul. Norwida
Podjęcie działań i interwencji związanych z zapobieżeniem zagrożeniu jakie stwarzają popękane i odchylające się od pionu tzw. ogniomury przy ul. Norwida

 odpowiedź na interpelację

odp. na interpelację cz. 2

 3

 Wnioskuję o rozważenie stworzenia programu corocznych szczepień grupy dzieci i młodzieży przeciwko wirusowi HPV

 odpowiedź na interpelację

 4

 Wnioskuję o podjęcie działań związanych z zaplanowaniem i zabezpieczeniem środków w budżecie na 2020 rok na realizację zadania związanego z budową drogi rowerowej łączącej miasto Grodków z istniejącą drogą rowerową biegnącą od drogi wojewódzkiej nr 385 w kierunku miejscowości Gałązczyce

 odpowiedź na interpelację

 Interpelacje radnego zgłoszone na sesji Nr VII/2019 w dniu 19.06.2019r. oraz złożne między sesjami

 5

 Organizacja ruchu rowerowego w mieście Grodkowie

 odpowiedź na interpelację

 6

 Zainstalowanie dodatkowego oświetlenia przy ul. Krzywej

 odpowiedź na interpelację

odp. na interpelację cz. 2

 Interpelacje radnego zgłoszone na sesji Nr XIII/2019 w dniu 29.11.2019r. oraz złożne między sesjami

 7

 W sprawie utylizacji nieczystości typu wełna mineralna, styropian, papa, wytwarzanych przez mieszkańców w wyniku prac remontowych

 odpowiedź na interpelację

 8

 W zakresie analizy wydatków na oświatę w latach 2015-2019 oraz otrzymanej subwencji z podziałem na szkoły

 odpowiedź na interpelację

 Interpelacje radnego zgłoszone na sesji Nr XV/2020 w dniu 26.02.2020r. oraz złożne między sesjami

 9

 W sprawie funkcjonowania oświaty, strategii działania, celi oraz zadań przyszłości oświaty

 odpowiedź na interpelację

 Interpelacje radnego zgłoszone na sesji Nr XVII/2020 w dniu 24.06.2020 r.

 10

 W sprawie organizacji ruchu rowerowego w mieście Grodkowie

 odpowiedź na interpelację

 11

 W sprawie budowy ścieżki rowerowej łączącej miasto Grodków z istniejącym już odcinkiem

 odpowiedź na interpelację

 12

 W sprawie rozważenia koncepcji budowy miejsc parkingowych przy ulicach: Kochanowskiego i Norwida

 odpowiedź na interpelację

 13

 W sprawie zakupu rowerów dla Straży Miejskiej

 odpowiedź na interpelację

 14 i 15

 Czy gmina planuje skorzystanie z dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego dot. wymiany pieców oraz wyjaśnienia przyczyn opóźnienia odbioru nieczystości wielkogabarytowych

 odpowiedź na interpelację

 Interpelacje radnego zgłoszone na sesji Nr XX/2020 w dniu 30.09.2020r. oraz złożne między sesjami

 16

 Analiza zasadności montażu progów zawalniających na ulicach Sienkiewicza i Krakowskiej

 odpowiedź na interpelację

 Interpelacje radnego zgłoszone na sesji Nr XXII/2020 w dniu 16.12.2020r. oraz złożne między sesjami

 17

 W sprawie budowy ścieżek rowerowych

 odpowiedź na interpelację

 18

 W zakresie dopłat z budżetu gminy do kursów autobusowych

 odpowiedź na interpelację

 Interpelacje radnego zgłoszone na sesji Nr IV/2019 w dniu 20.02.2019r. oraz złożne między sesjami

 1

 Utwardzenie drogi oraz zainstalowanie oświetlenia w miejscowości Nowa WIeś Mała

 odpowiedź na interpelację

 2

 Zamontowanie kładki przejścia przy moście we wsi Kopice

 odpowiedź na interpelację

 Interpelacje radnego zgłoszone na sesji Nr VI/2019 w dniu 24.04.2019r. oraz złożne między sesjami

 3

 Czstkowy remont drogi powiatowej 1540 O

 odpowiedź na interpelację

 Interpelacje radnego zgłoszone na sesji Nr XI/2019 w dniu 25.09.2019r. oraz złożne między sesjami

 4

 Zamontowanie kładki na drodze wojewódzkiej nr 385 w miejscowości Kopice

 odpowiedź na interpelację

 5

 Montaż lamp oświetleniowych w miejscowości Kopice

 odpowiedź na interpelację

 Interpelacje radnego zgłoszone na sesji Nr XIX/2020 w dniu 17.08.2020r. oraz złożne między sesjami

 6

 O wymianę słupów trakcji elektrycznej przy posesji nr 72 w Kopicach

 odpowiedź na interpelację

 odpowiedź c.d. na interpelację

 Interpelacje radnego zgłoszone na sesji Nr III/2018 w dniu 19.12.2018r. oraz złożne między sesjami

 1

 Wykonanie przejścia dla pieszych na ulicy Wrocławskiej (między GZWM a przejazdem kolejowym)

 odpowiedź na interpelację

 2

 Budowa drogi pomiędzy ul. Traugutta i Karola Miarki

 odpowiedź na interpelację

 3

 Przejęcia kanalizacji na terenie starej weterynarii przez spółkę "Grodwik"

 odpowiedź na interpelację

 4

 Utwardzenie nawierzchni przy garażach przy ul. Wrocławskiej

 odpowiedź na interpelację

 Interpelacje radnego zgłoszone na sesji Nr VII/2019 w dniu 19.06.2019r. oraz złożne między sesjami

 5

 Poprawa stanu drogi

 odpowiedź na interpelację

 6

 Odtworzenie dokumentacji budynku przy ul. Wrocławskiej 26-22

 odpowiedź na interpelację

 7

 Poprawa bezpieczeństwa na przejeździe kolejowym przy ul. Wrocławskiej

 odpowiedź na interpelację

 Interpelacje radnego zgłoszone na sesji Nr XI/2019 w dniu 25.09.2019r. oraz złożne między sesjami

 8

 Utwardzenie nawierzchni pomiędzy garażami przy ul. Karola Miarki

 odpowiedź na interpelację

 9

 Prośba o wystąpienie do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o zadbanie i oczyszczenie Potoku Lubeckiego

 odpowiedź na interpelację

 10

 Zapytania

 odpowiedź na zapytania

 Interpelacje radnego zgłoszone na sesji Nr XVIII/2020 w dniu 20.07.2020r. oraz złożne między sesjami

 11

 O pozbycie się plagi komarów

 odpowiedź na interpelację

 12

 Zapytanie o odpowiedzialność za wywożenie śmieci z kontenerów przy ogródkach działkowych na ul. Wrocławskiej

 odpowiedź na interpelację

 Interpelacje radnego zgłoszone na sesji Nr XIX/2020 w dniu 17.08.2020r. oraz złożne między sesjami

 13

 O przegląd drzewostanu na terenie miasta i gminy Grodków

 odpowiedź na interpelację

 14

 O analizę i ewentualną zmianę organizacji ruchu przy "starej Biedronce"

 odpowiedź na interpelację

 15

 O nawiezienie tłucznia na drogę pożarową przy posesji Wrocławska 26, 24, 22 w Grodkowie

 odpowiedź na interpelację

 16

 O uporządkowanie działki nr 114 pomiędzy ulicami Wrocławską a Karola Miarki

 odpowiedź na interpelację

 17

 O systematyczne wykaszanie działki nr 135/2 przy ul. Traugutta

 odpowiedź na interpelację

 Interpelacje radnego zgłoszone na sesji Nr XX/2020 w dniu 30.09.2020r. oraz złożne między sesjami

 18

 W sprawie sprawdzenia poboru opłat za reklamy, garaże i komórki należące do Gminy Grodków oraz sprawdzenie możliwości budowy parkingów na podwórkach będących działkami gminnymi

 odpowiedź na interpelację

 Interpelacje radnego zgłoszone na sesji Nr III/2018 w dniu 19.12.2018r. oraz złożne między sesjami

 1

 W sprawie dziury w dachu

 odpowiedź na interpelację

 2

 W sprawie remontu Rynku

 odpowiedź na interpelację

 Interpelacje radnego zgłoszone na sesji Nr IV/2019 w dniu 20.02.2019r. oraz złożne między sesjami

 3

 W sprawie polepszenia stanu bezpieczeństwa na drogach

 odpowiedź na interpelację

 Interpelacje radnego zgłoszone na sesji Nr VII/2019 w dniu 19.06.2019r. oraz złożne między sesjami

 4

 W sprawie procedury wyłapywania i przekazywania zwierząt do schroniska

 odpowiedź na interpelację

 5

 Przywrócenie możliwości parkowania samochodów przez całą dobę na Rynku przez mieszkańców Rynku

 odpowiedź na interpelację

 6

 Możliwość wyznaczenia miejsca parkingowego dla inwalidów przy ul. Mickiewicza jak najbliżej kościoła

 odpowiedź na interpelację

 7

 Możliwość zmiany organizacji ruchu na Rynku

 odpowiedź na interpelację

 Interpelacje radnego zgłoszone na sesji Nr XI/2019 w dniu 25.09.2019 r. oraz złożne między sesjami

 8

 W sprawie wprowadzenia zakazu organizacji na terenie gminy przedstawień cyrków lub innych podmiotów w czasie których prezentuje się tresowane zwierzęta

 odpowiedź na interpelację

 Interpelacje radnego zgłoszone na sesji Nr XII/2019 w dniu 29.10.2019 r. oraz złożne między sesjami

 9

 W sprawie możliwości uruchomienia miejskiego kąpieliska na basenie przy ul. Kasztanowej

 odpowiedź na interpelację

 10

 W sprawie możliwości wykupienia przez użytkowników lokali gminnych

 odpowiedź na interpelację

 11

 Zapytanie o sposób przeprowadzenia naboru wniosków o tzw. pomoc suszową

 odpowiedź na interpelację

 Interpelacje radnego zgłoszone na sesji Nr XV/2020 w dniu 26.02.2020 r. oraz złożne między sesjami

 12

 Zapytanie o spotkanie Radnych i Burmistrza z lekarzami w sprawie nocnych dyżurów lekarskich w Grodkowie

 odpowiedź na interpelację

 13

 Zapytanie o zmianę zasad parkowania na miejscach parkingowych usytuowanych przy Rynku

 odpowiedź na interpelację

 Interpelacje radnego zgłoszone na sesji Nr XV/2020 w dniu 26.02.2020r. oraz złożne między sesjami

 1

 W sprawie zakupu maseczek ochronnych dla mieszkańców Gminy Grodków

 odpowiedź na interpelację

 Interpelacje radnego zgłoszone na sesji Nr III/2018 w dniu 19.12.2018r. oraz złożne między sesjami

 1

 Przystąpienie Gminy Grodków do Programu Senior+ 2019 w celu pozyskania dofinansowania na utworzenie Dziennego Domu lub Klubu dla seniorów w Grodkowie

 odpowiedź na interpelację

 2

 Przystąpienie Gminy Grodków do projektu darmowych szkoleń informatycznych ze środków funduszy europejskich realizowane przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC)

 odpowiedź na interpelację

 Interpelacje radnego zgłoszone na sesji Nr IV/2019 w dniu 20.02.2019r. oraz złożne między sesjami

 3

 Remont odcinka drogi od ul. Krakowskiej do stawu "Cegielnia"

 odpowiedź na interpelację

 Interpelacje radnego zgłoszone na sesji Nr VI/2019 w dniu 24.04.2019r. oraz złożne między sesjami

 4

 Podjęcie rozmów ze Starostą Powiatu Brzeskiego w zakresie remontu chodnika przy drodze powiatowej nr 1504O (ul. Traugutta)

 odpowiedź na interpelację

 5

 Podniesienie krawężnika - działka nr 243

 odpowiedź na interpelację

 6

 Remont zabytkowego muru obronnego

 odpowiedź na interpelację

 7

 Wymiana słupów oświetleniowych nr 1613, 1614, 1615 w Grodkowie

 odpowiedź na interpelację

 8

 Rewitalizacja "Parku Cegielnia" - zabezpieczenie środków na przygotowanie dokumentacji

 odpowiedź na interpelację

 9

 Przygotowanie programu w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków lub ich części, w których wykonano remont elewacji

 odpowiedź na interpelację

 10

 Zapytania

 odpowiedź na zapytania

 Interpelacje radnego zgłoszone na sesji Nr VII/2019 w dniu 19.06.2019r. oraz złożne między sesjami

 11

 Montaż progów zwalniających przy ul. Kosynierów

 odpowiedź na interpelację

 12

 Oznaczenie poziome parkingu przy ul. Kosynierów

 odpowiedź na interpelację

 Interpelacje radnego zgłoszone na sesji Nr XI/2019 w dniu 25.09.2019r. oraz złożne między sesjami

 13

 Uporządkowanie terenu działki nr 460 i 461 w Grodkowie

 odpowiedź na interpelację

 Interpelacje radnego zgłoszone na sesji Nr XIII/2019 w dniu 29.11.2019r. oraz złożne między sesjami

 14

 W sprawie o zakres prac nad Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2021-2027

 odpowiedź na interpelację

 15

 W sprawie montażu progów zwalniających przy ul. Ligonia

 odpowiedź na interpelację

 Interpelacje radnego zgłoszone na sesji Nr XIV/2019 w dniu 18.12.2019r. oraz złożne między sesjami

 16

 W sprawie przyznania nagrody Burmistrza za wybitne osiągnięcia w sporcie

 odpowiedź na interpelację

 do góry