Gmina Grodków
      
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
  
 URZĄD MIEJSKI
Dane podstawowe
Struktura organizacyjna
Regulamin Organizacyjny Urzędu
Zarządzenia Burmistrza
Ogłoszenia naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze
Audyt
 ORGANA WŁADZY
Rada Miejska
    Radni
    Komisje Rady Miejskiej
    Projekty uchwał
    Uchwały Rady Miejskiej
       Kadencja 2006-2010
       Kadencja 2010 - 2014
    Protokoły z sesji Rady Miejskiej
    Diety Radnych
    Oświadczenia majątkowe radnych za 2005 rok
    Oświadczenia majątkowe radnych złożone na dwa miesiące przed upływem kadencji
    Oświadczenia majatkowe radnych złożone w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania
    Oświadczenia majątkowe radnych za 2006 rok
    Oświadczenia majątkowe radnych za 2007 rok
    Oświadczenia majątkowe radnych za 2008 rok
    Oświadczenia majątkowe radnych za 2009 rok
    Oświadczenia majątkowe złożone na dwa miesiące przed upływem kadencji 2006-2010
    Oświadczenia majątkowe radnych złożone w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania kadencji 2010-2014
    Oświadczenia majątkowe radnych za 2010 rok
    Oświadczenia majątkowe radnych za 2011 rok
Burmistrz Grodkowa
 PRAWO LOKALNE
Statut
Budżet
Informacje Urzędu
 INNE
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Rejestry i ewidencje
Instrukcja obsługi biuletynu
 Urzędy Centralne
Spis adresów
 Informacje
Przetargi
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


1. Uchwała Nr I/1/06 z dn. 27.11.2006 r. w sprawie wyboru Przewodniczęcego Rady Miejskiej

2. Uchwał Nr I/2/06 z dn. 27.11.2006 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej

3. Uchwała Nr I/3/06 z dn. 27.11.2006 r. w sprawie wyboru przewodniczących stałych komisji Rady 

4. Uchwała Nr II/4/06 z dn. 1.12.2006 r. w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady

6. Uchwała Nr III/6/06 z dn. 28.12.2006 r. w sprawie umorzenia wierzytelności gminnej

7. Uchwała Nr III/7/06 z dn. 28.12.2006 r. w sprawie skargi na działalność Burmistrza Grodkowa

8. Uchwała Nr III/8/06 z dn. 28.12.2006 r. w sprawie przystąpienia do scalenia i podziału nieruchomości w Grodkowie

9. Uchwała Nr III/9/06 z dn. 28.12.2006 r. w sprawie odwołania Sekretarza Gminy

10. Uchwała Nr III/10/06 z dn. 28.12.2006 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Grodkowie na 2007 r.

11. Uchwała Nr III/11/06 z dn. 28.12.2006 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Grodkowie na 2007 r.

12. Uchwała Nr III/12/06 z dn. 28.12.2006 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2007 r.

13. Uchwała Nr III/13/06 z dn. 28.12.2006 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Grodków z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2007.

14. Uchwała Nr III/14/06 z dn. 28.12.2006 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Grodków na 2007 r.

15. Uchwała Nr III/15/06 z dn. 28.12.2006 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Grodków na 2007 r.

16. Uchwała Nr III/16/06 z dn. 28.12.2006 r. w sprawie skargi na działalność Burmistrza Grodkowa i Przewodniczącego Rady Miejskiej w Grodkowie

17. Uchwała Nr III/17/06 z dn. 28.12.2006 r. w sprawie zmiany uchwały

18. Uchwała Nr III/18/06 z dn. 28.12.2006 r. w sprawie skargi na działalność Burmistrza I Prezesa Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Krakowskiej 12-14

19. Uchwał Nr III/19/06 z dn. 28.12.2006 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrzowi Grodkowa

20. Uchwała Nr III/20/06 z dn. 28.12.2006 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół prowadzonych na terenie Gminy Grodków przez podmioty niepubliczne

21. Uchwała Nr III/21/06 z dn. 28.12.2006 r. w sprawie wykazu wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Grodków na rok 2006, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

22. Uchwała Nr III/22/06 z dn. 28.12.2006 r. w sprawie wykazu wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Grodków na rok 2006, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

23. Uchwała Nr III/23/06 z dn. 28.12.2006 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2006 rok /całość uchwały opublikowana w Dzienniku Urzędowym/

24. Uchwała Nr III/24/06 z dn. 28.12.2006 r. w sprawie włączenia do zakresu ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów eksploatacji kruszywa w Gminie Grodków dodatkowych terenów

25. Uchwała Nr III/25/06 z dn. 28.12.2006 r. w sprawie wyłonienia przedstawiciela do Rady Społecznej działającej przy Brzeskim Centrum Medycznym samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej

26. Uchwała Nr IV/26/07 z dn. 28.02.2007 r. w sprawie zamiaru połączenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Jędrzejowie z Publicznym Gimnazjum w Jędrzejowie i utworzenia Publicznego Zespołu Szkół w Jędrzejowie

27. Uchwała Nr IV/27/07 z dn. 28.02.2007 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Grodków

28. Uchwała Nr IV/28/07 z dn. 28.02.2007 r. w sprawie powołania składu osobowego komisji dyscyplinarnej I i II instancji do orzekania o odpowiedzialności za naruszenie obowiązków przez mianowanycg pracowników Urzędu Miejskiego w Grodkowie

29. Uchwała Nr IV/29/07 z dn. 28.02.2007 r. w sprawie przystąpienia Gminy Grodków do stowarzyszenia

30. Uchwała Nr IV/30/07 z dn. 28.02.2007 r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Grodkowie

31. Uchwała Nr IV/31/07 z dn. 28.02.2007 r. w sprawie zawarcia porozumienia z Województwem Opolskim na realizację wspólnego zadania

32. Uchwała Nr IV/32/07 z dn. 28.02.2007 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2007 rok /całość uchwały została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Woj. Opolskiego/

33. Uchwał Nr IV/33/07 z dn. 28.02.2007 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki

34. Uchwała Nr IV/34/07 z dn. 28.02.2007 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu

35. Uchwała Nr IV/35/07 z dn. 28.02.2007 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki

36. Uchwała Nr IV/36/07 z dn. 28.02.2007 r. w sprawie powołania Sekretarza Gminy Grodków

37. Uchwała Nr IV/37/07 z dn. 28.02.2007 r. w sprawie utworzenia Straży Miejskiej w Grodkowie i nadania jej regulaminu

38. Uchwała Nr IV/38/07 z dn. 28.02.2007 r. w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi na działalność Burmistrza

39. Uchwała Nr V/39/07 z dn. 11.04.2007 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2007 rok /całość uchwały została opublikowana w Dzienniku Urzedowym Woj. Opolskiego/

40. Uchwała Nr V/40/07 z dn. 11.04.2007 r. w spr. upoważnienia Burmistrza do zaciągania zobowiązań wykraczających poza dany rok budżetowy na realizację części nieinwestycyjnej proj. finansowych ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

41. Uchwała Nr VI/41/07 z dn. 24.04.2007 r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Grodkowa za 2006 r.

42. Uchwała Nr VI/42/07 z dn. 24.04.2007 r. w sprawie najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodkowie

43. Uchwała Nr VI/43/07 z dn. 24.04.2007 r. w sprawie zgłoszenia sołectw gminy Grodków do programu "Odnowa Wsi" w województwie opolskim

44. Uchwała Nr VI/44/07 z dn. 24.04.2007 r. w sprawie uzupełnienia planu pracy Rady Miejskiej na 2007 r.

45. Uchwała Nr VI/45/07 z dn. 24.04.2007 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych dla oświatowych jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego

46. Uchwała Nr VI/46/07 z dn. 24.04.2007 r. w sprawie rodzajów oraz warunków i sposobu przyznawania świadczeń pomocy zdrowotnej dla nauczycieli

47. Uchwał Nr VI/47/07 z dn. 24.04.2007 r. w sprawie nadania Statutu Osiedlu "PÓŁWIOSEK" w Grodkowie /treść w Dzienniku Urzędedowym Województwa Opolskiego Nr 44 poz. 1517 oraz w Urzędzie Miejskim w Grodkowie w pok. 31 i 24

48. Uchwał Nr VI/48/07 z dn. 24.04.2007 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu  BĄKÓW  /treść w Dzienniku Urzędedowym Województwa Opolskiego Nr 44 poz. 1518 oraz w Urzędzie Miejskim w Grodkowie w pok. 31 i 24

49. Uchwał Nr VI/49/07 z dn. 24.04.2007 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu  BOGDANÓW  /treść w Dzienniku Urzędedowym Województwa Opolskiego Nr 44 poz. 1519 oraz w Urzędzie Miejskim w Grodkowie w pok. 31 i 24

50. Uchwał Nr VI/50/07 z dn. 24.04.2007 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu  GAŁĄZCZYCE  /treść w Dzienniku Urzędedowym Województwa Opolskiego Nr 44 poz. 1520 oraz w Urzędzie Miejskim w Grodkowie w pok. 31 i 24

51. Uchwał Nr VI/51/07 z dn. 24.04.2007 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu  GIERÓW  /treść w Dzienniku Urzędedowym Województwa Opolskiego Nr 44 poz. 1521 oraz w Urzędzie Miejskim w Grodkowie w pok. 31 i 24

52. Uchwał Nr VI/52/07 z dn. 24.04.2007 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu  GŁĘBOCKO  /treść w Dzienniku Urzędedowym Województwa Opolskiego Nr 44 poz. 1522 oraz w Urzędzie Miejskim w Grodkowie w pok. 31 i 24

53. Uchwał Nr VI/53/07 z dn. 24.04.2007 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu  GNOJNA  /treść w Dzienniku Urzędedowym Województwa Opolskiego Nr 44 poz. 1523 oraz w Urzędzie Miejskim w Grodkowie w pok. 31 i 24

54. Uchwał Nr VI/54/07 z dn. 24.04.2007 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu  GOLA GRODKOWSKA  /treść w Dzienniku Urzędedowym Województwa Opolskiego Nr 44 poz. 1524 oraz w Urzędzie Miejskim w Grodkowie w pok. 31 i 24

55. Uchwał Nr VI/55/07 z dn. 24.04.2007 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu  JASZÓW  /treść w Dzienniku Urzędedowym Województwa Opolskiego Nr 44 poz. 1525 oraz w Urzędzie Miejskim w Grodkowie w pok. 31 i 24

56. Uchwał Nr VI/56/07 z dn. 24.04.2007 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu  JESZKOTLE  /treść w Dzienniku Urzędedowym Województwa Opolskiego Nr 44 poz. 1526 oraz w Urzędzie Miejskim w Grodkowie w pok. 31 i 24

57. Uchwał Nr VI/57/07 z dn. 24.04.2007 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu  JĘDRZEJÓW  /treść w Dzienniku Urzędedowym Województwa Opolskiego Nr 45 poz. 1531 oraz w Urzędzie Miejskim w Grodkowie w pok. 31 i 24

58. Uchwał Nr VI/58/07 z dn. 24.04.2007 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu  KOBIELA  /treść w Dzienniku Urzędedowym Województwa Opolskiego Nr 45 poz. 1532 oraz w Urzędzie Miejskim w Grodkowie w pok. 31 i 24

59. Uchwał Nr VI/59/07 z dn. 24.04.2007 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu  KOLNICA  /treść w Dzienniku Urzędedowym Województwa Opolskiego Nr 45 poz. 1533 oraz w Urzędzie Miejskim w Grodkowie w pok. 31 i 24

60. Uchwał Nr VI/60/07 z dn. 24.04.2007 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu  KOPICE  /treść w Dzienniku Urzędedowym Województwa Opolskiego Nr 45 poz. 1534 oraz w Urzędzie Miejskim w Grodkowie w pok. 31 i 24

61. Uchwał Nr VI/61/07 z dn. 24.04.2007 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu  LIPOWA  /treść w Dzienniku Urzędedowym Województwa Opolskiego Nr 45 poz. 1535 oraz w Urzędzie Miejskim w Grodkowie w pok. 31 i 24

62. Uchwał Nr VI/62/07 z dn. 24.04.2007 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu  LUBCZ  /treść w Dzienniku Urzędedowym Województwa Opolskiego Nr 45 poz. 1536 oraz w Urzędzie Miejskim w Grodkowie w pok. 31 i 24

63. Uchwał Nr VI/63/07 z dn. 24.04.2007 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu  MIKOŁAJOWA  /treść w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego Nr 45 poz. 1537 oraz w Urzędzie Miejskim w Grodkowie w pok. 31 i 24

64. Uchwał Nr VI/64/07 z dn. 24.04.2007 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu  MŁODOSZOWICE  /treść w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego Nr 45 poz. 1538 oraz w Urzędzie Miejskim w Grodkowie w pok. 31 i 24

65. Uchwał Nr VI/65/07 z dn. 24.04.2007 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu  NOWA WIEŚ MAŁA  /treść w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego Nr 45 poz. 1539 oraz w Urzędzie Miejskim w Grodkowie w pok. 31 i 24

66. Uchwał Nr VI/66/07 z dn. 24.04.2007 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu  OSIEK GRODKOWSKI  /treść w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego Nr 46 poz. 1549 oraz w Urzędzie Miejskim w Grodkowie w pok. 31 i 24

67. Uchwał Nr VI/67/07 z dn. 24.04.2007 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu  POLANA  /treść w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego Nr 46 poz. 1550 oraz w Urzędzie Miejskim w Grodkowie w pok. 31 i 24

68. Uchwał Nr VI/68/07 z dn. 24.04.2007 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu  PRZYLESIE DOLNE  /treść w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego Nr 46 poz. 1551 oraz w Urzędzie Miejskim w Grodkowie w pok. 31 i 24

69. Uchwał Nr VI/69/07 z dn. 24.04.2007 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu  ROGÓW  /treść w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego Nr 46 poz. 1552 oraz w Urzędzie Miejskim w Grodkowie w pok. 31 i 24

70. Uchwał Nr VI/70/07 z dn. 24.04.2007 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu  STAROWICE DOLNE  /treść w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego Nr 46 poz. 1553 oraz w Urzędzie Miejskim w Grodkowie w pok. 31 i 24

71. Uchwał Nr VI/71/07 z dn. 24.04.2007 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu  STRZEGÓW  /treść w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego Nr 47 poz. 1568 oraz w Urzędzie Miejskim w Grodkowie w pok. 31 i 24

72. Uchwał Nr VI/72/07 z dn. 24.04.2007 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu  SULISŁAW  /treść w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego Nr 47 poz. 1569 oraz w Urzędzie Miejskim w Grodkowie w pok. 31 i 24

73. Uchwał Nr VI/73/07 z dn. 24.04.2007 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu  TARNÓW GRODKOWSKI  /treść w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego Nr 47 poz. 1570 oraz w Urzędzie Miejskim w Grodkowie w pok. 31 i 24

74. Uchwał Nr VI/74/07 z dn. 24.04.2007 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu  WIERZBNIK  /treść w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego Nr 47 poz. 1571 oraz w Urzędzie Miejskim w Grodkowie w pok. 31 i 24

75. Uchwał Nr VI/75/07 z dn. 24.04.2007 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu  WIERZBNA  /treść w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego Nr 47 poz. 1572 oraz w Urzędzie Miejskim w Grodkowie w pok. 31 i 24

76. Uchwał Nr VI/76/07 z dn. 24.04.2007 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu  WIĘCMIERZYCE  /treść w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego Nr 47 poz. 1573 oraz w Urzędzie Miejskim w Grodkowie w pok. 31 i 24

77. Uchwał Nr VI/77/07 z dn. 24.04.2007 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu  WOJSŁAW  /treść w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego Nr 49 poz. 1602 oraz w Urzędzie Miejskim w Grodkowie w pok. 31 i 24

78. Uchwał Nr VI/78/07 z dn. 24.04.2007 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu  WOJNOWICZKI  /treść w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego Nr 49 poz. 1603 oraz w Urzędzie Miejskim w Grodkowie w pok. 31 i 24

79. Uchwał Nr VI/79/07 z dn. 24.04.2007 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu  WÓJTOWICE  /treść w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego Nr 49 poz. 1604 oraz w Urzędzie Miejskim w Grodkowie w pok. 31 i 24

80. Uchwał Nr VI/80/07 z dn. 24.04.2007 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu  ZIELONKOWICE  /treść w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego Nr 49 poz. 1605 oraz w Urzędzie Miejskim w Grodkowie w pok. 31 i 24

81. Uchwał Nr VI/81/07 z dn. 24.04.2007 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu  ŻARÓW  /treść w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego Nr 49 poz. 1606 oraz w Urzędzie Miejskim w Grodkowie w pok. 31 i 24

82. Uchwał Nr VI/82/07 z dn. 24.04.2007 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu  ŻELAZNA  /treść w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego Nr 49 poz. 1607 oraz w Urzędzie Miejskim w Grodkowie w pok. 31 i 24

83. Uchwała Nr VI/83/07 z dn. 24.04.2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Powiatem Brzeskim o udzielenie dotacji celowej

84. Uchwała Nr VI/84/07 z dn. 24.04.2007 r. w sprawie uchwalenia górnej stawki opłaty za korzystanie z szaletów miejskich

85. Uchwała Nr VI/85/07 z dn. 24.04.2007 r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Grodkowa

86. Uchwała Nr VI/86/07 z dn. 24.04.2007 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2007 r.

87. Uchwała Nr VI/87/07 z dn. 24.04.2007 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki

88. Uchwała Nr VI/88/07 z dn. 24.04.2007 r. w sprawie umorzenia wierzytelności gminnej

89. Uchwała Nr VII/89/07 z dn. 30.05.2007 r. w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu Spółki "GRODWIK"

90. Uchwała Nr VII/90/07 z dn. 30.05.2007 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

91. Uchwała Nr VII/91/07 z dn. 30.05.2007 r. w sprawie utworzenia Publicznego Zespołu Szkół w Jędrzejowie

92. Uchwała Nr VII/92/07 z dn. 30.05.2007 r. uchylająca uchwałę w sprawie upoważnienia Burmistrza Grodkowa do zaciągania zobowiązań wykraczających poza dany rok budżetowy na realizację części nieinwestycyjnej projektów finansowanych z środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego

93. Uchwała Nr VII/93/07 z dn. 30.05.2007 r. w sprawie zgłoszenia sołectwa gminy Grodków do programu "Odnowa Wsi" w województwie opolskim

94. Uchwała Nr VII/94/07 z dn. 30.05.2007 r. w sprawie zbycia przez Gminę Grodków nieruchomości gminnej zabudowanej, położonej na terenie miasta Grodkowa

95. Uchwała Nr VII/95/07 z dn. 30.05.2007 r. w sprawie współfinansowania przygotowania przedsięwzięcia pn. "Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Tarnowie Grodkowskim oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Grodków" ...

96. Uchwała Nr VII/96/07 z dn. 30.05.2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obsługi komunikacji i ruchu turystycznego w rejonie węzła autostradowego "Przylesie" we wsi Młodoszowice

97. Uchwała Nr VII/97/07 z dn. 30.05.2007 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2007 rok  /całość uchwały opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego/

98. Uchwała Nr VII/98/07 z dn. 30.05.2007 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki

99. Uchwała Nr VII/99/07 z dn. 30.05.2007 r. w sprawie skarg na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodkowie

100. Uchwała Nr VII/100/07 z dn. 30.05.2007 r. w sprawie skargi na działalność Burmistrza Grodkowa

101. Uchwała Nr VII/101/07 z dn. 30.05.2007 r. w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diet przysługujących przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy Grodków

102. Uchwała Nr VII/102/07 z dn. 30.05.2007 r. w sprawie uchwalenia stawki opłaty za korzystanie z szaletów miejskich

103. Uchwała Nr VII/103/07 z dn. 30.05.2007 r. w sprawie wyrażenia poparcia dla Stanowiska Stowarzyszenia Gmin I Powiatów Wielkopolski z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie zachowania systemu finansowania ochrony środowiska w Polsce

104. Uchwała Nr VIII/104/07 z dn. 20.06.2007 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2007 rok  /całość uchwały została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Wojeództwa Opolskiego/

105. Uchwała Nr VIII/105/07 z dn. 20.06.2007 r. w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego w Opolu oraz Sądu Rejonowego w Nysie na kadencję 2008-2011

106. Uchwała Nr IX/106/07 z dn. 1.08.2007 r. w sprawie współfinansowania opracowania dokumentacji niezbędnej do wystąpienia z Wnioskiem o dofinansowanie z Funduszu Spójności dla przedsięwzięcia pn. "Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Tarnowie Grodkowskim oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Grodków" ...

107. Uchwała Nr IX/107/07 z dn. 1.08.2007 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2007 rok  /całość uchwały opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego/

108. Uchwała Nr X/108/07 z dn. 12.09.2007 r. w sprawieustanowienia dodatkowych obwodów głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21 października 2007 roku.

109. Uchwała Nr XI/109/07 z dn. 26.09.2007 r. w sprawie zbycia przez Gminę Grodków nieruchomości gminnej zabudowanej, połozonej na terenie miasta Grodkowa

110. Uchwała Nr XI/110/07 z dn. 26.09.2007 r. w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości gminnej w drodze przetargu

111. Uchwała Nr XI/111/07 z dn. 26.09.2007 r. w sprawie zbycia przez Gminę Grodków prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gminnej zabudowanej, położonej na terenie miasta Grodkowa

112. Uchwała Nr XI/112/07 z dn. 26.09.2007 r. w sprawie zbycia przez Gminę Grodków nieruchomości gminnej zabudowanej, położonej na terenie miasta Grodkowa

113. Uchwała Nr XI/113/07 z dn. 26.09.2007 r. w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Opolu oraz do Sądu Rejonowego w Nysie na kadencję 2008-2011

114. Uchwała Nr XI/114/07 z dn. 26.09.2007 r. w sprawie wyłączenia z zakresu ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego niektórych miejscowości Gminy Grodków granic wybranych terenów zamkniętych

115. Uchwała Nr XI/115/07 z dn. 26.09.2007 r. w sprawie skargi na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodkowie

116. Uchwała Nr XI/116/07 z dn. 26.09.2007 r. w sprawie skargi na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodkowie

117. Uchwała Nr XI/117/07 z dn. 26.09.2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Powiatem Brzeskim o udzielenie dotacji celowej

118. Uchwała Nr XI/118/07 z dn. 26.09.2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Powiatem Brzeskim o udzielenie dotacji celowej

119. Uchwała Nr XI/119/07 z dn. 26.09.2007 r. w sprawie umorzenia wierzytelności gminnej

120. Uchwała Nr XI/120/07 z dn. 26.09.2007 r. w sprawie wyrażenia woli realizacji kompleksowego zadania remontu, przebudowy i rozbudowy systemu oświetlenia dróg na terenie miasta i gminy Grodków

121. Uchwała Nr XI/121/07 z dn. 26.09.2007 r. w sprawie przekazania środków finansowych dla Komisariatu Policji w Grodkowie

122. Uchwała Nr XI/122/07 z dn. 26.09.2007 r. w sprawie zbycia przez Gminę Grodków nieruchomości gminnej zabudowanej, położonej na terenie miasta Grodkowa

123. Uchwała Nr XI/123/07 z dn. 26.09.2007 r. w sprawie rozłożenia na raty i umorzenia wierzytelności gminnej

124. Uchwała Nr XI/124/07 z dn. 26.09.2007 r. w sprawierozłożenia na raty i umorzenia wierzytelności gminnej

125. Uchwała Nr XI/125/07 z dn. 26.09.2007 r. w sprawie rozłożenia na raty i umorzenia wierzytelności gminnej

126. Uchwała Nr XI/126/07 z dn. 26.09.2007 r. w sprawie rozłożenia na raty i umorzenia wierzytelności gminnej

127. Uchwała Nr XI/127/07 z dn. 26.09.2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkalnej przy ul. Traugutta w Grodkowie

128. Uchwała Nr XI/128/07 z dn. 26.09.2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkalno-usługowej przy ul. Krakowskiej w Grodkowie

129. Uchwała Nr XI/129/07 z dn. 26.09.2007 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2007 rok /całość uchwały została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego/

130. Uchwała Nr XIII/130/07 z dn. 28.11.2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i wprowadzenia zwolnień od podatku oraz określenia wzorów formularzy w podatku od nieruchomości

131. Uchwała Nr XIII/131/07 z dn. 28.11.2007 r. w sprawie określenia wysokości podatku od środków transportowych i wprowadzenia zwolnień z tego podatku

132. Uchwała Nr XIII/132/07 z dn. 28.11.2007 r. w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podatku rolnego

133. Uchwała Nr XIII/133/07 z dn. 28.11.2007 r. w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podatku leśnego

134. Uchwała Nr XIII/134/07 z dn. 28.11.2007 r. w sprawie obniżenia ceny żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2008 rok

135. Uchwała Nr XIII/135/07 z dn. 28.11.2007 r. w sprawie rozłożenia na raty i umorzenia wierzytelności gminnej

136. Uchwała Nr XIII/136/07 z dn. 28.11.2007 r. w sprawie rozłożenia na raty i umorzenia wierzytelności gminnej

137. Uchwała Nr XIII/137/07 z dn. 28.11.2007 r. w sprawie odmowy umorzenia wierzytelności gminnej

138. Uchwała Nr XIII/138/07 z dn. 28.11.2007 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy gminy Grodków z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2008 rok

139. Uchwała Nr XIII/139/07 z dn. 28.11.2007 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania dofinansowania ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej osobom fizycznym na usuwanie i utylizację odpadów niebezpiecznych, zawierających azbest, pochodzących z obiektów budowlanych  /utraciła moc 23 stycznia 2009 r. - uchylona uchwałą Nr XXIV/253/08 z dn. 03.12.2008 r./

140. Uchwała Nr XIII/140/07 z dn. 28.11.2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Grodków

141. Uchwała Nr XIII/141/07 z dn. 28.11.2007 r. w sprawie skargi na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodkowie

142. Uchwała Nr XIII/142/07 z dn. 28.11.2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego niektórych miejscowości gminy Grodków

143. Uchwała Nr XIII/143/07 z dn. 28.11.2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Gnojna

144. Uchwała Nr XIII/144/07 z dn.  28.11.2007 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługę lat, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia: za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, nagród ze specjalnego funduszu nagród, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych, gimnazjach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Grodków  /utraciła moc 23 stycznia 2009 r. - uchylona uchwałą Nr XXIV/251/08 z dn. 03.12.2008 r./

145. Uchwała Nr XIII/145/07 z dn. 28.11.2007 r. w sprawie wydzielenia części lokali z zasobu mieszkalnego gminy, które przeznacza się na wynajem jako lokale socjalne

146. Uchwała Nr XIII/146/07 z dn. 28.11.2007 r. w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorsko-restauratorskie przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytków

147. Uchwała Nr XIII/147/07 z dn. 28.11.2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powierzenia Powiatowi Brzeskiemu prowadzenia niektórych zadań Gminy Grodków z zakresu utrzymania gminnych obiektów użyteczności publicznej o udzielenie dotacji celowej

148. Uchwała Nr XIII/148/07 z dn. 28.11.2007 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2007 rok

149. Uchwała Nr XIV/149/07 z d. 21.12.2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok

150. Uchwała Nr XIV/150/07 z dn. 21.12.2007 r. w sprawie zasad korzystania ze stołówek szkolnych i ustalenia wysokości opłat za wydawane posiłki

151. Uchwała Nr XIV/151/07 z dn. 21.12.2007 r. w sprawie opinii do projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego

152. Uchwała Nr XIV/152/07 z dn. 21.12.2007 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Grodków na 2008 rok

153. Uchwała Nr XIV/153/07 z dn. 21.12.2007 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Grodków na 2008 rok

154. Uchwała Nr XIV/154/07 z dn. 21.12.2007 r. w sprawie zbycia przez Gminę Grodków nieruchomości gminnej zabudowanej, położonej na terenie miasta Grodkowa

155. Uchwała Nr XIV/155/07 z dn. 21.12.2007 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej

156. Uchwała Nr XIV/156/07 z dn. 21.12.2007 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Grodkowie

157. Uchwała Nr XIV/157/07 z dn. 21.12.2007 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Grodkowie na 2008 rok

158. Uchwała Nr XIV/158/07 z dn. 21.12.2007 r. w sprawie skargi na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodkowie

159. Uchwała Nr XIV/159/07 z dn. 21.12.2007 r. w sprawie skargi na działalność Burmistrza Grodkowa

160. Uchwała Nr XIV/160/07 z dn. 21.12.2007 r. w sprawie skargi na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodkowie

161. Uchwała Nr XIV/161/07 z dn. 21.12.2007 r. w sprawie wykazu wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Grodków na rok 2007, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

162. Uchwała Nr XIV/162/07 z dn. 21.12.2007 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2007 rok

163. Uchwała Nr XV/163/08 z dn. 27.02.2008 r. w sprawie zasad korzystania ze stołówek szkolnych i ustalenia wysokości opłat za wydawane posiłki

164. Uchwała Nr XV/164/08 z dn. 27.02.2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej

165. Uchwała Nr XV/165/08 z dn. 27.02.2008 r.  w sprawie wprowadzenia zadania prowadzenia Klubu Integracji Społecznej w Gminie Grodków oraz dokonania zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodkowie

166. Uchwała Nr XV/166/08 z dn. 27.02.2008 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2008 r.

167. Uchwała Nr XV/167/08 z dn. 27.02.2008 r. w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców w związku z tworzeniem i utrzymaniem miejsc pracy na terenie Gminy Grodków stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną

168. Uchwała Nr XV/168/08 z dn. 27.02.2008 r. w sprawie przedłużenia terminu załatwienia skargi na działalność Burmistrza Grodkowa

169. Uchwała Nr XV/169/08 z dn. 27.02.2008 r. w sprawie skargi na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodkowie

170. Uchwała Nr XV/170/08 z dn. 27.02.2008 r. w sprawie przedłużenia terminu załatwienia skargi na działalność Burmistrza Grodkowa

171. Uchwała Nr XV/171/08 z dn. 27.02.2008 r. w sprawie wydania opinii na utworzenie wielkopowierzchniowego obiektu handlowego

172. Uchwała Nr XV/172/08 z dn. 27.02.2008 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Brzeskiemu na realizację zadania ograniczenie skutków niepełnosprawności mieszkańców Gminy Grodków

173. Uchwała Nr XV/173/08 z dn. 27.02.2008 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Brzeskiemu na realizację zadania inwestycyjnego

174. Uchwała Nr XV/174/08 z dn. 27.02.2008 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2008 rok

175. Uchwała Nr XV/175/08 z dn. 27.02.2008 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki

176. Uchwała Nr XV/176/08 z dn. 27.02.2008 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu

177. Uchwała Nr XV/177/08 z dn. 27.02.2008 r. w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa na rzecz Gminy Grodków

178. Uchwała Nr XVI/178/08 z dn. 14.04.2008 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2008 rok

179. Uchwała Nr XVII/179/08 z dn. 23.04.2008 r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Grodkowa za 2007 rok

180. Uchwała Nr XVII/180/08 z dn. 23.04.2008 r. w sprawie umorzenia wierzytelności gminnej

181. Uchwała Nr XVII/181/08 z dn. 23.04.2008 r. w sprawie zbycia przez Gminę Grodków nieruchomości gminnej zabudowanej, położonej na terenie miasta Grodkowa

182. Uchwała Nr XVII/182/08 z dn. 23.04.2008 r. w sprawie zbycia przez Gminę Grodków nieruchomości gminnej zabudowanej, położonej na terenie miasta Grodkowa

183. Uchwała Nr XVII/183/08 z dn. 23.04.2008 r. w sprawie zgłoszenia sołectw Gminy Grodków do programu "Odnowa Wsi" w województwie opolskim

184. Uchwała Nr XVII/184/08 z dn. 23.04.2008 r. w sprawie przyjęcia programu pod nazwą "Strategia Rozwoju Gminy Grodków na lata 2007-2020" - pobierz załącznik >>>

185. Uchwała Nr XVII/185/08 z dn. 23.04.2008 r. w sprawie przyjęcia planu pod nazwą "Plan Rozwoju Lokalnego dla Gminy Grodków na lata 2007-2013" - pobierz załącznik >>>

186. Uchwała Nr XVII/186/08 z dn. 23.04.2008 r. w sprawie przekazania środków finansowych dla Komisariatu Policji w Grodkowie

187. Uchwała Nr XVII/187/08 z dn. 23.04.2008 r. w sprawie przyjęcia Programu Aktywności Lokalnej dla Gminy Grodków

188. Uchwała Nr XVII/188/08 z dn. 23.04.2008 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrzowi Grodkowa

189. Uchwała Nr XVII/189/08 z dn. 23.04.2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłacania diet radnym Rady Miejskiej w Grodkowie

190. Uchwała Nr XVII/190/08 z dn. 23.04.2008 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2008 rok

191. Uchwała Nr XVII/191/08 z dn. 23.04.2008 r. w sprawie skargi na działalność Burmistrza Grodkowa

192. Uchwała Nr XVII/192/08 z dn. 23.04.2008 r. w sprawie skargi na działalność Burmistrza Grodkowa

193. Uchwała Nr XVII/193/08 z dn. 23.04.2008 r. w sprawie rozłożenia na raty wierzytelności gminnej

194. Uchwała nr XVII/194/08 z dn. 23.04 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Gminę Grodków do przedsięwzięcia dotyczącego projektu szkoleniowego dla kadr urzędów administracji samorządowej

195. Uchwała Nr XVII/195/08 z dn. 23.04.2008 r. uchylająca uchwałę w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa na rzecz Gminy Grodków

196. Uchwała Nr XVII/196/08 z dn. 23.04.2008 r. w sprawie umorzenia wierzytelności gminnej

197. Uchwała Nr XVIII/197/08 z dn. 03.06.2008 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

198. Uchwała Nr XVIII/198/08 z dn. 03.06.2008 r. w sprawie przystąpienia Gminy Grodków do realizacji projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany przez Unię Europejską

199. Uchwała Nr XVIII/199/08 z dn. 03.06.2008 r. uchylająca uchwałę w sprawie wydania opinii na utworzenie wielkopowierzchniowego obiektu handlowego

200. Uchwała Nr XVIII/200/08 z dn. 03.06.2008 r. w sprawie tworzenia Regionalnego Centrum Gospodarki Odpadami - Nysa

201. Uchwała Nr XVIII/201/08 z dn. 03.06.2008 r. w sprawie częściowego umorzenia i rozłożenia na raty spłaty wierzytelności gminnej

202. Uchwała Nr XVIII/202/08 z dn. 03.06.2008 r. w sprawie częściowego umorzenia i rozłożenia na raty spłaty wierzytelności gminnej

203. Uchwała Nr XVIII/203/08 z dn. 03.06.2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem nieruchomości gminnej w trybie bezprzetargowym

204. Uchwała Nr XVIII/204/08 z dn. 03.-6.2008 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2008 rok

205. Uchwała Nr XVIII/205/08 z dn. 03.06.2008 r. w sprawie zatwierdzenia Planów Odnowy Miejscowości /załączniki znajdują się w biurze Rady Miejskiej/

206. Uchwała Nr XVIII/206/08 z dn. 03.06.2008 r. w sprawie rozłożenia na raty spłatę wierzytelności gminnej

207. Uchwała Nr XVIII/207/08 z dn. 03.06.2008 r. w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorsko - restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

208. Uchwała Nr XVIII/208/08 z dn. 03.06.2008 r. w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorsko - restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

209. Uchwała Nr XIX/209/08 z dn. 18.07.2008 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2008 rok

210. Uchwała Nr XIX/210/08 z dn. 18.07.2008 r. w sprawie zbycia przez Gminę Grodków nieruchomości gminnej zabudowanej, położonej na terenie miasta Grodkowa

211. Uchwała Nr XIX/211/08 z dn. 18.07.2008 r. w sprawie przekazania środków finansowych dla Komisariatu Policji w Grodkowie

212. Uchwała Nr XX/212/08 z dn. 08.08.2008 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2008 rok

213. Ucwała Nr XXI/213/08 z dn. 24.09.2008 r. w sprawie częściowego umorzenia i rozłożenia na raty spłaty wierzytelności gminnej

214. Uchwała Nr XXI/214/08 z dn. 24.09.2008 r. w sprawie częściowego umorzenia i rozłożenia na raty spłaty wierzytelności gminnej

215. Uchwała Nr XXI/215/08 z dn. 24.09.2008 r. w sprawie częściowego umorzenia i rozłożenia na rety spłaty wierzytelności gminnej

216. Uchwała Nr XXI/216/08 z dn. 24.09.2008 r. w sprawie częściowego umorzenia i rozłożenia na raty spłaty wierzytelności gminnej

217. Uchwała Nr XXI/217/08 z dn. 24.09.2008 r. w sprawie ustalenia regulaminu targowiska miejskiego

218. Uchwała Nr XXI/218/08 z dn. 24.09.2008 r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z placów zabaw zlokalizowanych na terenie miasta i gminy Grodków

219. Uchwała Nr XXI/219/08 z dn. 24.09.2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obsługi komunikacji i ruchu turystycznego w rejonie węzła autostradowego "Przylesia" we wsi Młodoszowice - załącznik graficzny Nr 1 do wglądu w Wydziale IGP pok. 38

220. Uchwała Nr XXI/220/08 z dn. 24.09.2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkalno-usługowej przy ul. Krakowskiej w Grodkowie - załączniki graficzne do wglądu w Wydziale IGP pok. 38

221. Uchwała Nr XXI/221/08 z dn. 24.09.2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkalnej przy ul. Traugutta w Grodkowie - załączniki graficzne do wglądu w Wydziale IGP pok. 38

222. Uchwała Nr XXI/222/08 z dn. 24.09.2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego niektórych miejscowości Gminy Grodków - wieś Zielonkowice - załączniki graficzne Nr 1 i Nr 2 do wglądu w Wydziale IGP pok. 38

223. Uchwała nr XXI/223/08 z dn. 24.09.2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego niektórych miejscowości Gminy Grodków - wieś Jaszów - załączniki graficzne Nr 1 i Nr 2 do wglądu w Wydziale IGP pok.38

224. Uchwała Nr XXI/224/08 z dn. 24.09.2008 r. w sprawie nadania nazwy ronda na terenie miasta Grodkowa

225. Uchwała Nr XXI/225/08 z dn. 24.09.2008 r. zmieniająca Regulamin Straży Miejskiej w Grodkowie

226. Uchwała Nr XXI/226/08 z dn. 24.09.2008 r. z sprawie przekazania wniosku

227. Uchwała Nr XXI/227/08 z dn. 24.09.2008 r. w spraiwe opinii do projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego

228. Uchwałą Nr XXI/228/08 z dn. 24.09.2008 r. w sprawie opinii do projektu uchwały Rady Miasta Katowice

229. Uchwała Nr XXI/229/08 z dn. 24.09.2008 r. w sprawie nieodpłatnego przyjęcia darowizny prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Grodków

230. Uchwała Nr XXI/230/08 z dn. 24.09.2008 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2008 rok

231. Uchwała Nr XXI/231/08 z dn. 24.09.2008 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości

232. Uchwała Nr XXI/232/08 z dn. 24.09.2008 r. w sprawie uzupełnienia plnu kontroli  Komisji Rewizyjnej na 2008 rok

233. Uchwała Nr XXI/233/08 z dn. 24.09.2008 r. w sprawie częściowego umorzenia i rozłożenia na raty spłaty wierzytelności gminnej 

234. Uchwała Nr XXII/234/08 z dn. 05.11.2008 r. w sprawie zmain budżetu na 2008 rok 

235. Uchwała Nr XXII/235/08 z dn. 05.11.2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na dofinansowanie projektu w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006

236. Uchwała Nr XXII/236/08 z dn. 05.11.2008 r. w sprawie obniżenia ceny żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2009 rok

237. Uchwała Nr XXIII/237/08 z dn. 12.11.2008 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2008 rok

238. Uchwała Nr XXIV/238/08 z dn. 03.12.2008 r. w sprawie rozłożenia na raty spłaty wierzytelności gminnej

239. Uchwała Nr XXIV/239/08 z dn. 03.12.2008 r. w sprawie częściowego umorzenia i rozłożenia na raty spłaty wierzytelności gminnej

240. Uchwała Nr XXIV/240/08 z dn. 03.12.2008 r. w sprawie częściowego umorzenia i rozłożenia na raty spłaty wierzytelności gminnej

241. Uchwała Nr XXIV/241/08 z dn. 03.12.2008 r. w sprawie umorzenia wierzytelności gminnej

242. Uchwała Nr XXIV/242/08 z dn. 03.12.2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie rozłożenia na raty wierzytelności gminnej

243. Uchwała Nr XXIV/243/08 z dn. 03.12.2008 r. w sprawie umorzenia wierzytelności gminnej

244. Uchwała Nr XXIV/244/08 z dn. 03.12.2008 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Grodków

245. Uchwała Nr XXIV/245/08 z dn. 03.12.2008 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Grodków na lata 2008-2012

246. Uchwała Nr XXIV/246/08 z dn. 03.12.2008 r. w sprawie zwolnienia z obowiązku oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gminnej zabudowanej boksem garażowym w drodze przetargu

247. Uchwała Nr XXIV/247/08 z dn. 03.12.2008 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Grodków z organizacjami pozarzadowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2009 r.

248. Uchwała Nr XXIV/248/08 z dn. 03.12.2008 r. w sprawie przyjęcia "Programu Aktywności Lokalnej dla Gminy Grodków na lata 2009-2013

249. Uchwała Nr XXIV/249/08 z dn. 03.12.2008 r. w sprawie warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania

250. Uchwała Nr XXIV/250/08 z dn. 03.12.2008 r. w sprawie opłat za świadczenie usłu wykraczających poza realizację podstaw programowych wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Grodków

251. Uchwała Nr XXIV/251/08 z dn. 03.12.2008 r. w sprawie ustalenia regulaminu okreslającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługę lat, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia: za godziny ponadwymiarowe i godziny doraxnych zastępstw, nagród ze specjalnego funduszu nagród, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych, gimnazjach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Grodków  /utraciła moc 15 maja 2009 r. - uchylona uchwałą Nr XXVIII/288/09 z dn. 27.03.2009 r./

252. Uchwała Nr XXIV/252/08 z dn. 03.12.2008 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat obowiązujących na terenie gminy i miasta grodków za odbieranie odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

253. Uchwała Nr XXIV/253/08 z dn. 03.12.2008 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej osobom fizycznym na usuwanie i utylizację odpadów niebezpiecznych, zawierajacych azbest, pochodzących z obiektów budowlanych

254. Uchwała Nr XXIV/254/08 z dn. 03.12.2008 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości

255. Uchwała Nr XXIV/255/08 z dn. 03.12.2008 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2008 rok

256. Uchwała Nr XXIV/256/08 z dn. 03.12.2008 r. w sprawie skargi na działalność Burmistrza Grodkowa

257. Uchwała Nr XXIV/257/08 z dn. 03.12.2008 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków ochotniczej straży pożarnej, którzy uczestniczyli w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę

258. Uchwała Nr XXIV/258/08 z dn. 03.12.2008 r. w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego budowy przeprawy mostowej na rzece Odra wraz ze stosownymi powiązaniami drogowymi

259. Uchwała Nr XXV/259//08 z dn. 30.12.2008 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2008 rok

260. Uchwała Nr XXV/260/08 z dn. 30.12.2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok + załącznik nr 1 + załącznik nr 2 + załącznik nr 3 + załącznik nr 4 + załącznik nr 5 + załącznik nr 6 + załącznik nr 7 + załącznik nr 8 + załącznik nr 9 + załącznik nr 10 + załącznik nr 11

261. Uchwała Nr XXV/261/08 z dn. 30.12.2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Gnojna

262. Uchwała Nr XXV/262/08 z dn. 30.12.2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Grodków

263. Uchwała Nr XXV/263/08 z dn. 30.12.2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego niektórych miejscowości Gminy Grodków

264. Uchwała Nr XXV/264/08 z dn. 30.12.2008 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Grodków na 2009 rok

265. Uchwała Nr XXV/265/08 z dn. 30.12.2008 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Grodków na 2009 rok

266. Uchwała Nr XXV/266/08 z dn. 30.12.2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczególnych zasad i trybu umarzania, odroczenia i rozkładania na raty należności pieniężnych do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, przypadających Gminie Grodków lub jej jednostkom organizacyjnym

267. Uchwała nr XXV/267/08 z dn. 30.12.2008 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Grodkowie

268. Uchwała Nr XXV/268/08 z dn. 30.12.2008 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Grodkowie na 2009 rok

269. Uchwała Nr XXV/269/08 z dn. 30.12.2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Grodków

270. Uchwała Nr XXV/270/08 z dn. 30.12.2008 r. w sprawie zaliczenia dróg położonych na terenie Grodkowa do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu

271. Uchwała Nr XXV/271/08 z dn. 30.12.2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zasad poboru i terminu jej płatności oraz zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa na terenie placu targowego w Grodkowie

272. Uchwała Nr XXV/272/08 z dn. 30.12.2008 r. uchylająca uchwałę w sprawie warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania

273. Uchwała Nr XXV/273/08 z dn. 30.12.2008 r. w sprawie wykazu wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Grodków na rok 2008, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

274. Uchwała Nr XXVI/274/09 z dn. 11.02.2009 r. w sprawie zamiaru likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Bąkowie

275. Uchwała Nr XXVI/275/09 z dn. 11.02.2009 r. w sprawie zamiaru likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Gałązczycach

276. Uchwała Nr XXVI/276/09 z dn. 11.02.2009 r. w sprawie przystąpienia Gminy Grodków do realizacji projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany przez Unię Europejską

277. Uchwała Nr XXVI/277/09 z dn. 11.02.2009 r. w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorsko-restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

278. Uchwała Nr XXVI/278/09 z dn. 11.02.2009 r. w sprawie skargi Wojewody Opolskiego na uchwałę Rady Miejskiej w Grodkowie

279. Uchwała Nr XXVI/279/09 z dn. 11.02.2009 r. w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu

280. Uchwała Nr XXVI/280/09 z dn. 11.02.2009 r. w sprawie przekazania realizacji projektu pn. "Oczyszczanie ścieków w aglomeracji Grodków"

281. Uchwała Nr XXVI/281/09 z dn. 11.02.2009 r. w sprawie dokapitalizowania Grodkowskich Wodociagów i Kanalizacji Spółki z o.o. w Tanowie Grodkowskim

282. Uchwała Nr XXVI/282/09 z dn. 11.02.2009 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 r.

283. Uchwała Nr XXVI/283/09 z dn. 11.02.2009 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2009 rok

284. Uchwała Nr XXVI/284/09 z dn. 11.02.2009 r. w sprawie skargi na działalność Burmistrza Grodkowa

285. Uchwała Nr XXVI/285/09 z dn. 11.02.2009 r. w sprawie przekazania realizacji projektu pn. "Centrum rekreacji w Więcmierzycach"

286. Uchwała Nr XXVI/286/09 z dn. 11.02.2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia woli realizacji kompleksowego zadania remontu, przebudowy i rozbudowy systemu oświetlenia dróg na terenie miasta i gminy Grodków

287. Uchwała Nr XXVI/287/09 z dn. 11.02.2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Grodków do stowarzyszenia

288. Uchwała Nr XXVIII/288/09 z dn. 27.03.2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków ...

289. Uchwała Nr XXVIII/289/09 z dn. 27.03.2009 r. w sprawie przekazania środków finansowych dla Komisariatu Policji w Grodkowie

290. Uchwała Nr XXVIII/290/09 z dn. 27.03.2009 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Brzeskiemu na realizację zadania ograniczenie skutków niepełnosprawności mieszkańców Gminy Grodków

291. Uchwała Nr XXVIII/291/09 z dn. 27.03.2009 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok

292. Uchwała Nr XXVIII/292/09 z dn. 27.03.2009 r. w sprawie dokapitalizowania Spółki Grodkowskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. z siedzibą w Tarnowie Grodkowskim

293. Uchwała Nr XXIX/293/09 z dn. 22.04.2009 r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Grodkowa za 2008 rok

294. Uchwała Nr XXIX/294/09 z dn. 22.04.2009 r. w sprawie przyjęcia programu pod nazwą "Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Grodków na lata 2007-2013"

295. Uchwała Nr XXIX/295/09 z dn. 22.04.2009 r. w sprawie zbycia przez Gminę Grodków nieruchomości gminnej zabudowanej, położonej na terenie miasta Grodkowa

296. Uchwała Nr XXIX/296/09 z dn. 22.04.2009 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Grodków na lata 2008-2012

297. Uchwała Nr XXIX/297/09 z dn. 22.04.2009 r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zasad poboru i terminu jej płatności oraz zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa

298. Uchwała Nr XXIX/298/09 z dn. 22.04.2009 r. w sprawie zbycia przez Gminę Grodków nieruchomości gminnej zabudowanej, położonej na terenie miasta Grodkowa

299. Uchwała Nr XXIX/299/09 z dn. 22.04.2009 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok

300. Uchwała Nr XXIX/300/09 z dn. 22.04.2009 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Brzeskiemu na realizację zadania inwestycyjnego

301. Uchwała Nr XXIX/301/09 z dn. 22.04.2009 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Opolskiego na realizację zadania inwestycyjnego

302. Uchwała Nr XXIX/302/09 z dn. 22.04.2009 r. w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Bąkowie

303. Uchwała Nr XXIX/303/09 z dn. 22.04.2009 r. w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Gałązczycach

304. Uchwała Nr XXIX/304/09 z dn. 22.04.2009 r. w sprawie ustanowienia dodatkowych obwodów głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 roku

305. Uchwała Nr XXIX/305/09 z dn. 22.04.2009 r. w sprawie ustanowienia dodatkowych obwodów głosowania w referendum lokalnym w sprawie odwołania Rady Miejskiej w Grodkowie i Burmistrza Grodkowa przed upływem kadencji wyznaczonym na dzień 24 maja 2009 roku

306. Uchwała Nr XXIX/306/09 z dn. 22.04.2009 r. w sprawie skargi na działalność Burmistrza Grodkowa

307. Uchwała Nr XXIX/307/09 z dn. 22.04.2009 r. w sprawie skargi na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodkowie

308. Uchwała Nr XXIX/308/09 z dn. 22.04.2009 r. w sprawie przystąpienia Gminy Grodków do stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Złota Ziemia", działającego na obszarze Gminy: Grodków, Skoroszyce, Pakosławice, Kamiennik

309. Uchwała Nr XXIX/309/09 z dn. 22.04.2009 r. w sprawie dostosowania opisu granic obwodów głosowania Gminy i Miasta Grodków do stanu faktycznego

310. Uchwała Nr XXIX/310/09 z dn. 22.04.2009 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie dokapitalizowania Spółki Grodkowskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. z siedzibą w Tarnowie Grodkowskim

311. Uchwała Nr XXIX/311/09 z dn. 22.04.2009 r. w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu spółki "Grodwik" na lata 2009-2012

312. Uchwała Nr XXX/312/09 z dn. 03.06.2009 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

313. Uchwała Nr XXX/313/09 z dn. 03.06.2009 r. w sprawie zwolnienia z obowiązku wydzierżawienia nieruchomości gminnej w drodze przetargu

314. Uchwała Nr XXX/314/09 z dn. 03.06.2009 r. w sprawie preferencyjnych zasad zbywania gminnych lokali mieszkalnych na terenie Gminy Grodków (rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Opolskiego nr NK.III-SJ-0911-1-68/09 z dn. 29.06.2009r. stwierdzające nieważność uchwały)

315. Uchwała Nr XXX/315/09 z dn. 03.06.2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących mienie Gminy Grodków oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata

316. Uchwała Nr XXX/316/09 z dn. 03.06.2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy na 2010 rok

317. Uchwała Nr XXX/317/09 z dn. 03.06.2009 r. w sprawie zwolnienia z obowiązku wydzierżawienia nieruchomości gminnej w drodze przetargu

318. Uchwała Nr XXX/318/09 z dn. 03.06.2009 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok + załączniki

319. Uchwała Nr XXXI/319/09 z dn. 04.08.2009 r. w sprawie przekazania środków finansowych dla Komisariatu Policji w Grodkowie

320. Uchwała Nr XXXI/320/09 z dn. 04.08.2009 r. w sprawie przejęcia na własność Gminy Grodków mienia Skarbu Państwa Agencji Nieruchomości Rolnych, stanowiącego drogi osiedlowe, położone na terenie wsi Kobiela i Gierów

321. Uchwała Nr XXXI/321/09 z dn. 04.08.2009 r. w sprawie przejęcia na własność Gminy Grodków mienia Skarbu Państwa Agencji Nieruchomości Rolnych, stanowiącego drogi osiedlowe, położone na terenie wsi Kopice

322. Uchwała Nr XXXI/322/09 z dn. 04.08.2009 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok

323. Uchwała Nr XXXII/323/09 z dn. 30.09.2009 r. w sprawie uchylenia uchwały zmieniahącej uchwałę w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących mienie Gminy Grodków oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata

324. Uchwała Nr XXXII/324/09 z dn. 30.09.2009 r. w sprawie zbycia przez Gminę Grodków nieruchomości gminnej zabudowanej, położonej na terenie miasta Grodkowa

325. Uchwała Nr XXXII/325/09 z dn. 30.09.2009 r. w sprawie zbycia przez Gminę Grodków nieruchomości gminnej zabudowanej, położonej na terenie miasta Grodkowa

326. Uchwała Nr XXXII/326/09 z dn. 30.09.2009 r. w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu Brzeskiego na rzecz Gminy Grodków

327. Uchwała Nr XXXII/327/09 z dn. 30.09.2009 r. uchylająca uchwałę w sprawie przejęcia na własność Gminy Grodków mienia Skarbu Państwa Agencji Nieruchomości Rolnych, stanowiącego drogi osiedlowe, położone na terenie wsi Kopice

328. Uchwała Nr XXXII/328/09 z dn. 30.09.2009 r. w sprawie przejęcia na własność Gminy Grodków mienia Skarbu Państwa Agencji Nieruchomości Rolnych, stanowiącego drogi osiedlowe, położone na terenie wsi Kopice

329. Uchwała Nr XXXII/329/09 z dn. 30.09.2009 r. uchylająca uchwałę w sprawie przejęcia na własność Gminy Grodków mienia Skarbu Państwa Agencji Nieruchomości Rolnych, stanowiącego drogi osiedlowe położone na terenie wsi Kobiela i Gierów

330. Uchwała Nr XXXII/330/09 z dn. 30.09.2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego niektórych miejscowości Gminy Grodków - wieś Sulisław

331. Uchwała Nr XXXII/331/09 z dn. 30.09.2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego niektórych miejscowości Gminy Grodków - wsie Gierów i Wierzbna

332. Uchwała Nr XXXII/332/09 z dn. 30.09.2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ul. Klubowej w Grodkowie

333. Uchwała Nr XXXII/333/09 z dn. 30.09.2009 r. w sprawie skargi Wojewody Opolskiego na uchwałę Rady Miejskiej w Grodkowie

334. Uchwała Nr XXXII/334/09 z dn. 30.09.2009 r. w sprawie przejęcia zadań administracji rządowej

335. Uchwała Nr XXXII/335/09 z dn. 30.09.2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie Stowarzyszenia Samorządowego A-4 z siedzibą w Opolu

336. Uchwała Nr XXXII/336/09 z dn. 30.09.2009 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Grodków

337. Uchwała Nr XXXII/337/09 z dn. 30.09.2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia hejnału Grodkowa

338. Uchwała Nr XXXII/338/09 z dn. 30.09.2009 r. w sprawie potrzeby pilnej nowelizacji ustawy Karty Nauczyciela

339. Uchwała Nr XXXII/339/09 z dn. 30.09.2009 r. w sprawie skargi na działalność Burmistrza Grodkowa

340. Uchwała Nr XXXII/340/09 z dn. 30.09.2009 r. w sprawie skargi na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodkowie

341. Uchwała Nr XXXII/341/09 z dn. 30.09.2009 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Opolskiego na realizację zadania

342. Uchwała Nr XXXII/342/09 z dn. 30.09.2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Opolskiego na realizację zadania inwestycyjnego

343. Uchwała Nr XXXII/343/09 z dn. 30.09.2009 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok

344. Uchwała Nr XXXIII/344/09 z dn. 25.11.2009 r. w sprawie zbycia przez Gminę Grodków nieruchomości gminnej zabudowanej, położonej na terenie miasta Grodkowa

345. Uchwała Nr XXXIII/345/09 z dn. 25.11.2009 r. w sprawie zbycia przez Gminę Grodków nieruchomości gminnej niezabudowanej, położonej na terenie miasta Grodkowa

346. Uchwała Nr XXXIII/346/09 z dn. 25.11.2009 r. w sprawie zatwierdzenia Planów Odnowy Miejscowości

347. Uchwała Nr XXXIII/347/09 z dn. 25.11.2009 r. w sprawie zgłoszenia sołectwa gminy Grodków do programu "Odnowa Wsi" w województwie opolskim

348. Uchwała Nr XXXIII/348/09 z dn. 25.11.2009 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy gminy Grodków z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2010 rok

349. Uchwała Nr XXXIII/349/09 z dn. 25.11.2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zasad poboru i terminu jej płatności oraz zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa

350. Uchwała Nr XXXIII/350/09 z dn. 25.11.2009 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i wprowadzenia zwolnień od podatku oraz określenia wzorów formularzy w podatku od nieruchomości

351. Uchwała Nr XXXIII/351/09 z dn. 25.11.2009 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości podatku od środków transportowych i wprowadzenia zwolnień z tego podatku

352. Uchwała Nr XXXIII/352/09 z dn. 25.11.2009 r. w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podatku rolnego

353. Uchwała Nr XXXIII/353/09 z dn. 25.11.2009 r. w sprawie przyjęcia zmian do programu pod nazwą "Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Grodków na lata 2007-2013"

354. Uchwała Nr XXXIII/354/09 z dn. 25.11.2009 r. w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkaso, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości prowizji za inkaso

355. Uchwała Nr XXXIII/355/09 z dn. 25.11.2009 r. w sprawie opinii do projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego

356. Uchwała Nr XXXIII/356/09 z dn. 25.11.2009 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok

357. Uchwała Nr XXXIII/357/09 z dn. 25.11.2009 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji "Grodków" na obszarze Gminy Grodków

358. Uchwała Nr XXXIV/358/09 z dn. 30.12.2009 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2010 rok

359. Uchwała Nr XXXIV/359/09 z dn. 30.12.2009 r.  w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Grodków na 2010 rok

360. Uchwała Nr XXXIV/360/09 z dn. 30.12.2009 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Grodków

361. Uchwała Nr XXXIV/361/09 z dn. 30.12.2009 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Grodkowie

362. Uchwała Nr XXXIV/362/09 z dn. 30.12.2009 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Grodkowie na 2010 rok

363. Uchwała Nr XXXIV/363/09 z dn. 30.12.2009 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2010 rok

364. Uchwała Nr XXXIV/364/09 z dn. 30.12.2009 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Brzeskiemu na realizację zadania ograniczenie skutków niepełnosprawności mieszkańców Gminy Grodków

365. Uchwała Nr XXXIV/365/09 z dn. 30.12.2009 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Brzeskiemu na realizację zadania inwestycyjnego

366. Uchwała Nr XXXIV/366/09 z dn. 30.12.2009 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości

367. Uchwała Nr XXXIV/367/09 z dn. 30.12.2009 r. w sprawie wykazu wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Grodków na rok 2009, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

368. Uchwała Nr XXXIV/368/09 z dn. 30.12.2009 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok

369. Uchwał Nr XXXV/369/10 z dn. 03.02.2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Grodków z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2010 rok

370. Uchwała Nr XXXV/370/10 z dn. 03.02.2010 r. w sprawie nabycia prawa użytkowania wieczysteho nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa

371. Uchwała Nr XXXV/371/10 z dn. 03.02.2010 r. w sprawie preferencyjnych zasad zbywania gminnych lokali mieszkalnych na terenie Gminy Grodków

372. Uchwała Nr XXXV/372/10 z dn. 03.02.2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących mienie Gminy Grodków oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata

373. Uchwała Nr XXXV/373/10 z dn. 03.02.2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

374. Uchwała Nr XXXV/374/10 z dn. 03.02.2010 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki

375. Uchwała Nr XXXV/375/10 z dn. 03.02.2010 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu

376. Uchwała Nr XXXV/376/10 z dn. 03.02.2010 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu

377. Uchwała Nr XXXV/377/10 z dn. 03.02.2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy na 2011 rok

378. Uchwała Nr XXXV/378/10 z dn. 03.02.2010 r. w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej

379. Uchwała Nr XXXV/379/10 z dn. 03.02.2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

380. Uchwała Nr XXXV/380/10 z dn. 03.02.2010 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Grodków na lata 2008-2012

381. Uchwała Nr XXXVI/381/10 z dn. 05.03.2010r. w sprawie wniesienia skargi na zarządzenie zastępcze

382. Uchwała Nr XXXVI/382/10 z dn. 05.03.2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok

383. Uchwała Nr XXXVI/383/10 z dn. 05.03.2010r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu

384. Uchwała Nr XXXVI/384/10 z dn. 05.03.2010r. w sprawie przystąpienia Gminy Grodków do realizacji projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany przez Unię Europejską

385. Uchwała Nr XXXVI/385/10 z dn. 05.03.2010r. w sprawie wydania opinii dotyczącej przekształcenia poprzez likwidację działalności medycznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Szpitali Pulmonologiczno-Reumatologicznych z siedzibą w Kup

386. Uchwała Nr XXXVII/386/10 z dn. 31.03.2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok

387. Uchwała Nr XXXVII/387/10 z dn. 31.03.2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu

388. Uchwała Nr XXXVII/388/10 z dn. 31.03.2010r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Opolskiego na realizację zadania bieżącego

389. Uchwała Nr XXXVII/389/10 z dn. 31.03.2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie rocznego programu współpracy gminy Grodków z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2010 rok

390. Uchwała Nr XXXVII/390/10 z dn. 31.03.2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok

391. Uchwała Nr XXXVIII/391/10 z dn. 21.04.2010r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Grodkowa za 2009 rok

392. Uchwała Nr XXXVIII/392/10 z dn. 21.04.2010r. w sprawie zbycia przez Gminę Grodków nieruchomości gminnej zabudowanej, położonej na terenie miasta Grodkowa

393. Uchwała Nr XXXVIII/393/10 z dn. 21.04.2010r. w sprawie zbycia przez Gminę Grodków nieruchomości gminnej zabudowanej, położonej na terenie miasta Grodkowa

394. Uchwała Nr XXXVIII/394/10 z dn. 21.04.2010r. w sprawie zbycia przez Gminę Grodków nieruchomości gminnej zabudowanej, położonej na terenie miasta Grodkowa

395. Uchwała Nr XXXVIII/395/10 z dn. 21.04.2010r. w sprawie zgłoszenia sołectwa gminy Grodków do programu "Odnowa Wsi" w województwie opolskim

396. Uchwała Nr XXXVIII/396/10 z dn. 21.04.2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalania obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin dydaktycznych dla nauczycieli

397. Uchwała Nr XXXVIII/397/10 z dn. 21.04.2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok

398. Uchwała Nr XXXVIII/398/10 z dn. 21.04.2010r. w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Grodków oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

399. Uchwała Nr XXXVIII/399/10 z dn. 21.04.2010r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Grodków

400. Uchwała Nr XXXVIII/400/10 z dn. 21.04.2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Opolskiego na realizację zadania bieżącego

401. Uchwała Nr XXXIX/401/10 z dn. 28.04.2010r. w sprawie ustanowienia dodatkowych obwodów głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 roku

402. Uchwała Nr XL/402/10 z dn. 02.06.2010r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

403. Uchwała Nr XL/403/10 z dn. 02.06.2010r. w sprawie podziału Gminy Grodków na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym do przeprowadzenia wyborów do Rady Miejskiej w Grodkowie

404. Uchwała Nr XL/404/10 z dn. 02.06.2010r. w sprawie zmian w podziale gminy na stałe obwody głosowania

405. Uchwała Nr XL/405/10 z dn. 02.06.2010r. w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu

406. Uchwała Nr XL/406/10 z dn. 02.06.2010r. w sprawie zbycia przez Gminę Grodków nieruchomości gminnej zabudowanej, położonej na terenie miasta Grodkowa

407. Uchwała Nr XL/407/10 z dn. 02.06.2010r. w sprawie zbycia przez Gminę Grodków nieruchomości gminnej zabudowanej, położonej na terenie miasta Grodkowa

408. Uchwała Nr XL/408/10 z dn. 02.06.2010r. w sprawie sprawozdania finansowego za 2009 rok Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Grodkowie

409. Uchwała Nr XL/409/10 z dn. 02.06.2010r. w sprawie sprawozdania finansowego za 2009 rok Ośrodka Kultury i Rekreacji w Grodkowie

410. Uchwała Nr XL/410/10 z dn. 02.06.2010r. zmieniająca Statut Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Grodkowie

411. Uchwała Nr XL/411/10 z dn. 02.06.2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za świadczenie usług wykraczających poza realizację podstaw programowych wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Grodków

412. Uchwała Nr XL/412/10 z dn. 02.06.2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok

413. Uchwała Nr XL/413/10 z dn. 02.06.2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diet przysługującym przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Grodków

414. Uchwała Nr XL/414/10 z dn. 02.06.2010r. w sprawie pokrycia udziałów wkładem niepieniężnym w postaci aportu nieruchomości gminnych

415. Uchwała Nr XL/415/10 z dn. 02.06.2010r. w sprawie przejęcia na własność Gminy Grodków mienia Skarbu Państwa Agencji Nieruchomości Rolnych, stanowiącego drogi osiedlowe i inne nieruchomości, położone na terenie Gminy Grodków

416. Uchwała Nr XLI/416/10 z dn. 30.06.2010r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grodków, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze

417. Uchwała Nr XLI/417/10 z dn. 30.06.2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok

418. Uchwała Nr XLI/418/10 z dn. 30.06.2010r. w sprawie wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

419. Uchwała Nr XLI/419/10 z dn. 30.06.2010r. w sprawie przekazania środków finansowych dla Komisariatu Policji w Grodkowie

420. Uchwała Nr XLII/420/10 z dn. 15.09.2010r. w sprawie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Gminy Grodków na rzecz Skarbu Państwa - Starostwa Powiatowego w Brzegu

421. Uchwała Nr XLII/421/10 z dn. 15.09.2010r. w sprawie zbycia przez Gminę Grodków nieruchomości gminnej zabudowanej, położonej na terenie miasta Grodkowa

422. Uchwała Nr XLII/422/10 z dn. 15.09.2010r. w sprawie zbycia przez Gminę Grodków nieruchomości gminnej zabudowanej, położonej na terenie miasta Grodkowa

423. Uchwała Nr XLII/423/10 z dn. 15.09.2010r. w sprawie zbycia przez Gminę Grodków nieruchomości gminnej zabudowanej, położonej na terenie miasta Grodkowa

424. Uchwała Nr XLII/424/10 z dn. 15.09.2010r. w sprawie zbycia przez Gminę Grodków nieruchomości gminnej zabudowanej, położonej na terenie miasta Grodkowa

425. Uchwała Nr XLII/425/10 z dn. 15.09.2010r. w sprawie zbycia przez Gminę Grodków nieruchomości gminnej zabudowanej, położonej na terenie miasta Grodkowa

426. Uchwała Nr XLII/426/10 z dn. 15.09.2010r. w sprawie zbycia przez Gminę Grodków nieruchomości gminnej zabudowanej położonej na terenie miasta Grodkowa

427. Uchwała Nr XLII/427/10 z dn. 15.09.2010r. w sprawie zbycia przez Gminę Grodków nieruchomości gminnej zabudowanej, położonej na terenie miasta Grodkowa

428. Uchwała Nr XLII/428/10 z dn. 15.09.2010r. w sprawie zaopiniowania projektu "Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Grodków na lata 2009-2016 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2013-2016" oraz "Aktualizacji programu ochrony środowiska dla Gminy Grodków na lata 2009-2012 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2013-2016"

429. Uchwała Nr XLII/429/10 z dn. 15.09.2010r. w sprawie wniesienia skargi na zarządzenie zastępcze

430. Uchwała Nr XLII/430/10 z dn. 15.09.2010r. w sprawie skargi na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodkowie

431. Uchwała Nr XLII/431/10 z dn. 15.09.2010r. w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorsko - restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

432. Uchwała Nr XLII/432/10 z dn. 15.09.2010r. w sprawie przystąpienia Gminy Grodków do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską

433. Uchwała Nr XLII/433/10 z dn. 15.09.2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej

434. Uchwała Nr XLII/434/10 z dn. 15.09.2010r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia spłaty pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, zaciągniętej przez Grodkowskie Wodociągi i Kanalizację Sp. z o. o. z siedzibą w Tarnowie Grodkowskim na zadanie pn. "Oczyszczanie ścieków w aglomeracji Grodków"

435. Uchwała Nr XLII/435/10 z dn. 15.09.2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok + załączniki

436. Uchwała Nr XLII/436/10 z dn. 15.09.2010r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Grodkowie w sprawie powołania samorządowej instytucji kultury pod nazwą Ośrodek Kultury i Rekreacji w Grodkowie

437. Uchwała Nr XLII/437/10 z dn. 15.09.2010r. uchylająca uchwałę w sprawie wyposażenia samorządowej instytucji kultury w nieruchomości gminne

438. Uchwała Nr XLIII/438/10 z dn. 14.10.2010r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania

439. Uchwała Nr XLIII/439/10 z dn. 14.10.2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie pokrycia udziałów wkładem niepieniężnym w postaci aportu nieruchomości gminnych

440. Uchwała Nr XLIII/440/10 z dn. 14.10.2010r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Jędrzejów

441. Uchwała Nr XLIII/441/10 z dn. 14.10.2010r. w sprawie nieodpłatnego przejęcia na własność Gminy Grodków mienia Skarbu Państwa, stanowiącego nieczynne torowisko po zlikwidowanym Zakładzie Kruszyw Januszkowice, położone na terenie Gminy Grodków

442. Uchwała Nr XLIII/442/10 z dn. 14.10.2010r. zmieniająca uchwałę Nr XVIII/205/08 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 3 czerwca 2008r. w sprawie zatwierdzenia Planów Odnowy Miejscowości

443. Uchwała Nr XLIII/443/10 z dn. 14.10.2010r. w sprawie przystąpienia Gminy Grodków do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską

444. Uchwała Nr XLIII/444/10 z dn. 14.10.2010r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Grodkowie Nr XL/403/10 z dnia 2 czerwca 2010r. w sprawie podziału Gminy Grodków na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym do przeprowadzenia wyborów do Rady Miejskiej w Grodkowie

445. Uchwała Nr XLIII/445/10 z dn. 14.10.2010r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Grodkowie Nr XL/404/10 z dnia 2 czerwca 2010r. w sprawie zmian w podziale gminy na stałe obwody głosowania

446. Uchwała Nr XLIII/446/10 z dn. 14.10.2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok + załączniki

447. Uchwała Nr XLIV/447/10 z dn. 03.11.2010r. w sprawie określenia liczby przeznaczonych do wydania nowych licencji na wykonanie transportu drogowego taksówką w roku 2011

448. Uchwała Nr XLIV/448/10 z dn. 03.11.2010r. w sprawie skargi na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodkowie

449. Uchwała Nr XLIV/449/10 z dn. 03.11.2010r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie + załącznik

450. Uchwała Nr XLIV/450/10 z dn. 03.11.2010r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

451. Uchwała Nr XLIV/451/10 z dn. 03.11.2010r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Grodków z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2011 roku

452. Uchwała Nr XLIV/452/10 z dn. 03.11.2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego niektórych miejscowości Gminy Grodków - Wojnowiczki, Rogów, Żarów, Bogdanów i Mikołajowa

453. Uchwała Nr XLIV/453/10 z dn. 03.11.2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego niektórych miejscowości Gminy Grodków - Sulisław

454. Uchwała Nr XLIV/454/10 z dn. 03.11.2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego niektórych miejscowości Gminy Grodków - Gierów i Wierzbna

455. Uchwała Nr XLIV/455/10 z dn. 03.11.2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego niektórych miejscowości Gminy Grodków - Więcmierzyce, Kopice, Żelazna, Głębocko, Osiek Grodkowski, Gałązczyce, Kobiela

456. Uchwała Nr XLIV/456/10 z dn. 03.11.2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Grodków i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną

457. Uchwała Nr XLIV/457/10 z dn. 03.11.2010r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Grodków dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli jej wykorzystania

458. Uchwała Nr XLIV/458/10 z dn. 03.11.2010r. w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów

459. Uchwała Nr XLIV/459/10 z dn. 03.11.2010r. w sprawie nieodpłatnego przejęcia na własność Gminy Grodków mienia Skarbu Państwa, położonego na terenie Gminy Grodków

Ilość odwiedzin: 13539
Nazwa dokumentu: Kadencja 2006-2010
Podmiot udostępniający: Rada Miejska
Osoba, która wytworzyła informację: Przewodniczący Rady Miejskiej
Osoba, która odpowiada za treść: Przewodniczący Rady Miejskiej
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator: Świerczyński Dariusz
Data wytworzenia informacji: 2007-04-03 12:38:24
Data udostępnienia informacji: 2007-04-03 12:38:24
Data ostatniej aktualizacji: 2011-01-28 10:53:47

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...